Communicatie met de school

Nieuwsbrief

Om u regelmatig op de hoogte te houden van wat er speelt op school, brengen wij ongeveer zes keer per jaar onze nieuwsbrief Profiel uit. Hierin staat informatie over onderwijsontwikkelingen en activiteiten.

Ouderavonden

Tijdens ouderavonden bespreken we de studievoortgang en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Ook kunt u kennismaken met de coach, de leraren, de directeur en andere ouders.

Online informatie

Op onze website staat nieuws en algemene informatie over de school. 
De schoolwiki (daar bent u nu) is waar u alle praktische informatie over school vindt.
We werken met Presentis om de cijfers bij te houden en voor onze roosters.

Ontwikkelingsplan

Uw kind krijgt twee keer per jaar zijn of haar Mijn Ontwikkelingsplan (MOP) mee naar huis. Het eerste MOP krijgt u in januari. Het tweede MOP krijgt u in juni. De coach van uw zoon of dochter geeft het MOP mee naar huis. De afspraak om het MOP te bespreken met de coach regelt uw kind zelf.
Als uw kind stage loopt dan nodigen wij u en uw kind na iedere stageperiode uit om de stageperiode te bespreken.
Het Ontwikkelingsperspectiefplan bespreken we eens per jaar met u.

Gescheiden ouders

In dit protocol staat vermeld hoe wij omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders.. We gaan ervan uit dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Als dat niet zo is vragen we u te handelen zoals in het protocol is aangegeven.

Protocol
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Ouderklankbordgroep

Wij hebben een ouderklankbordgroep. Deze komt twee keer per jaar bijeen om belangrijke onderwerpen over onderwijs en opvoeding te bespreken. Wilt u graag deelnemen aan de klankbordgroep dan kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur.

Medezeggenschap

Wij hebben een medezeggenschapsraad (mr). U, andere ouders en onze medewerkers hebben zo inspraak in het beleid. Voordat belangrijke besluiten worden genomen, zullen wij eerst het advies inwinnen van de mr. Soms is ook instemming van de mr nodig.

Er zijn zes openbare vergaderingen per jaar. Neem gerust contact op met de mr als u er bij wilt zijn. Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr), waarin iedere school is vertegenwoordigd. Zaken die de vestiging overstijgen, worden in deze gmr besproken. Iedere vestiging heeft een vertegenwoordiging in de gmr. De gmr bestaat uit twaalf leden.

Schoolplan

In het schoolplan 2018-2022 staat welke kant we op willen met ons onderwijs en hoe we dit gaan bereiken.

Informatie
Schoolplan Praktijkschool '18-'22

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u graag met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen. U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de directeur.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor de Praktijkschool en voor SCOPE scholengroep. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn.

Wanneer de aard van uw klacht contact met docent of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SCOPE scholengroep.

Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld. Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contactpersonen Praktijkschool

Mw. P. van der Leun

Mw. C. Rijnsburger

Dhr. M. Pool

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs

Arnoud Kok en Anjo Pluijmers, 070-2600032 of 06-81316936,  info@cvp-plus.nl

Contact klachtencommissie SCOPE

Mevr. I. Pieterse-Keijzer

Informatie
Klachtenregeling SCOPE scholengroep