Over CSG Groene Hart

Ontwikkelen

Op CSG Groene Hart krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook dagen we ze uit om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar hierbij en zorgen voor elkaar.

We zijn een christelijke school met een open houding. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zichzelf zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan zo’n 3.100 leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de Topmavo en het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in Hazerswoude. Leerlingen werken zo op hun eigen niveau. We dagen ze hierbij uit om zich te ontwikkelen.

Bestuur en management

CSG Groene Hart is onderdeel van SCOPE scholengroep (Stichting voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn e.o.). Het bevoegd gezag van de scholen ligt bij het College van Bestuur van SCOPE.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de vestigingen van CSG Groene Hart is in handen van de directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en Ashram College) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Hierin zijn de zeven aparte deel- of medezeggenschapsraden van de verschillende locaties vertegenwoordigd en de mr van de Diensten. De gmr telt vijftien leden.

De gmr bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De gmr heeft inspraak in het onderwijskundige, financiële en organisatorische beleid dat het bestuur van SCOPE ontwikkelt. Zes keer per jaar is er overleg tussen de gmr en het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht. De gmr heeft over vele onderwerpen instemmingsrecht, bij andere zaken kan het advies geven. Ook kan de gmr zelf met initiatieven komen die dan besproken worden met het bestuur. Het betreft hier altijd kwesties die meer dan één vestiging aangaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de strategische koers, de begroting, de zorgstructuur voor leerlingen, huisvesting of investeringen in ict.

Op de scholen
Iedere vestiging voor voortgezet onderwijs van SCOPE heeft een eigen (deel)medezeggenschapsraad. Daarin zitten behalve personeelsleden ook ouders en leerlingen. In deze deelraden worden bijvoorbeeld de schoolplannen besproken, maar ook de inzet van de ouderbijdrage, de personele inzet, de lessentabel, de schoolregels, de overgangsregeling, het duurzaamheidsbeleid, etc. De deelraden hebben frequent overleg met de vestigingsdirectie.

Bereikbaarheid

De gebouwen van de vier vestigingen van CSG Groene Hart zijn goed te bereiken. Het Leerpark, het Lyceum en de Topmavo zijn op loopafstand van het station Alphen aan den Rijn. Naar het Leerpark is het van daaruit negen minuten lopen en naar het Lyceum en de Topmavo dertien minuten. Rijnwoude ligt aan de rand van Hazerswoude-Dorp en is per fiets en met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Opleidingsschool

CSG Groene Hart werkt graag mee aan het opleiden van toekomstige docenten. We zijn daarom een opleidingsschool en leiden samen met de Hogeschool Utrecht nieuwe docenten op. Dit betekent dat studenten van de Hogeschool hun opleiding deels op het Groene Hart doen. We hebben het keurmerk opleidingsschool omdat we onze stagiairs begeleiden in een stimulerende en lerende organisatie. We benutten de inbreng die stagiairs vanuit hun opleiding meenemen.