Onderwijs: Praktijk werkt

Organisatie van het onderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Ongeveer 30 procent van onze leerlingen gaat na onze school aan het werk, 70 procent leert door op het mbo.
Tijdens de opleiding staan de thema’s wonen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap centraal. Aan de beroepspraktijkvorming wordt veel aandacht besteed.

Praktijkonderwijs

De Groene Hart Praktijkschool verzorgt praktijkonderwijs.

Er zijn toelatingseisen voor het praktijkonderwijs. Wanneer de basisschool van uw kind denkt dat hij of zij het goed zou doen op de Praktijkschool, dan kijken we samen of uw kind in aanmerking komt.

Groepsgrootte

We willen de groepen zo klein mogelijk houden. Bij theorievakken zitten in een groep ongeveer vijftien leerlingen en bij de praktijkvakken ongeveer tien leerlingen.

Plaatsing van brugklasleerlingen

Alle aanstaande brugklassers hebben een advies van de basisschool gekregen. Op basis van onze toelatingscriteria en het advies van de basisschool kijken we of uw kind bij ons op school terecht kan. We kiezen de leerroute die aansluit bij het niveau van de leerling, op basis van het Mijn Ontwikkelingsplan (MOP) en een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Komt uw kind later bij ons op school, dan kijken we op welk niveau en in welk leerjaar hij of zij kan instromen.

Informatie
Toelatingsbeleid Groene Hart scholen

Onderbouw en bovenbouw

Het praktijkonderwijs heeft twee periodes: die van de onder- en de bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de eerste twee leerjaren en de bovenbouw uit het derde, vierde en vijfde leerjaar. Uw kind mag langer dan twee jaar in de laatste twee klassen zitten en stage lopen.

In de onderbouw krijgt uw kind wat meer algemeen vormend onderwijs, in de bovenbouw meer praktijkgericht onderwijs. Vanaf het derde leerjaar bereiden we uw kind er op voor dat hij of zij later aan het werk gaat. Daarbij krijgt hij of zij les in werkaanpak, werkhouding en sociale vaardigheden. 

Bij ‘werkaanpak’ leren we uw kind structuur aan. Wij leren hem of haar goed met materiaal omgaan en nauwkeurig werken. We letten ook op werktempo en zelfstandigheid. Bij werkhouding kijken we naar inzet, motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Bij ‘sociale vaardigheden’ leert uw kind omgangsvormen, samenwerken en omgaan met kritiek en emoties. Ook is van belang hoe uw zoon of dochter zich presenteert.

Leerstof

De leerstof is in drie hoofdgroepen verdeeld: persoonlijkheidsvorming, algemeen vormende vakken en beroepsoriënterende en beroepsondersteunende vakken. Kijk in de lessentabel voor de precieze verdeling.

Persoonlijkheidsvorming:

vakklas 1klas 2klas 3klas 4klas 5MBO-1 entreeklas
Coachuur

3

2

2

1

1

0

Algemeen vormende vakken:

vakklas 1klas 2klas 3klas 4klas 5MBO-1 entreeklas
Nederlands

2

2

2

2

1

3
Engels

0

0

1100
Rekenen

2

2

2

212
Burgerschap

1

1

1

102

Nieuwsbegrip

1

1

1000
werktijd00

1

20

1

Profielbewerking0 0 0 0 0 2

Beroepsondersteunende en beroepsoriënterende vakken:

vakklas 1klas 2klas 3klas 4klas 5MBO-1 entreeklas

Muziek

2

0

0000

Drama

0

2

0

000

Handvaardigheid

0

0

2

0

0

0

Veilig op Stage

 0

1

0

0

0

0

LOB

0

0

0

1

1

1

LO4 4 2 2 2 0
EHBO1 1 1 0 0 0
Koken2 2 0 0 0 0
Zorg en Dienstverlening2 2 0 0 0 0
Techniek4 2 0 0 0 0
Groen2 2 0 0 0 0
Project6 6 4 0 0 0
Keuzedelen0 0 0 0 0 3
Branche
Zorg en Dienstverlening0 0 8 4 4 4

    

Totaal aantal uren:

23-24klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5MBO-1 entreeklas

Vast

32

30

20

12

6

11

Keuze008447
Stage 0 2 4 162416
Totaal 323232323434

Stages

Vanaf klas drie loopt uw kind stage. Samen met klasgenoten en een begeleider maakt hij of zij kennis met het bedrijfsleven. Ook in het vierde en vijfde leerjaar loopt uw kind stage. Uw kind brengt tijdens een stage de lessen in de praktijk en leert nieuwe dingen bij. Het aantal dagen dat uw kind stage loopt per week is verschillend. Er zijn twee soorten stage: de oriënterende stage en de beroepsvoorbereidende stage.

Oriënterende stage
Uw kind loopt in de oriënterende stage twee dagen per week stage.
De oriënterende stage duurt een schooljaar. Er zijn vier periodes. In elke periode loopt uw kind bij een ander soort bedrijf stage. Hij of zij heeft dus vier verschillende stageplaatsen. Op die manier leert uw kind welke sector het best bij hem of haar past. We letten op werkaanpak, werkhouding en sociale vaardigheden.
 Onze stagebegeleider heeft regelmatig contact met de stagebegeleider van het bedrijf. Op de dagen dat uw kind op school is, kijken we met elkaar terug op de stage. Aan de hand van het ingevulde stageboekje bespreken we zaken die goed zijn gegaan en eventuele moeilijkheden.

Beroepsvoorbereidende stage
Uw kind loopt in de beroepsvoorbereidende stage drie dagen per week stage. We verdelen het schooljaar in twee periodes. Iedere stage duurt dus een half jaar.
We proberen met deze stage passend werk voor uw kind te vinden. Wanneer uw kind mogelijk bij het stagebedrijf een baan krijgt aangeboden, kan de stage uitgebreid worden naar vier dagen per week. Vindt uw kind passend werk, dan gaat hij of zij van school af. Als het nodig is, begeleiden we uw kind nog een tijdje nadat hij of zij al aan het werk is gegaan.

Christelijke school

De Groene Hart Praktijkschool is een christelijke school. In ons onderwijs hebben Bijbelse verhalen een plaats. Ze vertellen ons iets over geloof, hoop en liefde, menselijkheid, samenleven, gerechtigheid en vrede, vrijheid, zorg en aandacht voor de zwakken. Bij ons is er ruimte voor verschillende meningen en hebben we respect voor elkaar.

Leerlingen

We helpen uw kind op weg in de maatschappij. We geven hem of haar kennis en vaardigheden mee zodat uw kind kritisch, zelfstandig en actief aan allerlei activiteiten kan deelnemen. We letten ook op de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.

Leerlingenraad

De leerlingenraad praat mee over bepaalde besluiten. De leerlingen kunnen met de school praten over wat ze bezighoudt. In de leerlingenraad zit een leerling uit iedere klas. De raad komt zes keer per jaar bijeen.

Bijzondere lesactiviteiten

Wij vinden het belangrijk om ook buiten de school leeractiviteiten te organiseren. Hiervoor gaan we soms op excursie. Deze activiteiten hebben vaak een vakoverstijgend thema en zijn een aanvulling op het onderwijsprogramma.

Feesten en vieringen

Wij vinden het heel belangrijk dat er gezamenlijke activiteiten zijn. Daarom is er bij ons ook tijd voor feesten, vieringen of andere activiteiten. We vieren de christelijke feestdagen en het einde van het cursusjaar. Ook organiseren we elk jaar een feestavond.

Andere culturen

Uiteraard hebben wij respect voor culturele verschillen. Wij geven na overleg met de vestigingsdirecteur één dag vrijaf voor het Offerfeest en/of het Suikerfeest. Heeft uw kind een andere moedertaal, dan is de school de beste plek om Nederlands te leren. De voertaal in en buiten de klas is dan ook Nederlands. Oók als uw kind met leerlingen met dezelfde etnische achtergrond in groepjes opdrachten uitvoert.

Burgerschap

De maatschappij verandert steeds en is minder overzichtelijk dan vroeger. Op de Praktijkschool leren we daarom onze leerlingen een zelfbewuste en kritische houding aan. Dat doen we op verschillende manieren.

 • De school vormt een minisamenleving. Begrip voor elkaar en tolerantie zijn daarom voor de leerlingen en hun docenten en begeleiders erg belangrijk. We oefenen en bespreken dit in de loopbaanoriëntatie en begeleidingsuren (LOB-uren) en tijdens groepswerk en projecten.
 • Leerlingen denken na over hoe ze in het leven staan en bespreken dit samen in de dagopeningen en de lessen levensbeschouwelijke vorming. Vaak komen er levensvragen aan de orde aan de hand van Bijbelse verhalen. Onderwerpen uit de actualiteit kunnen ook bij andere lessen aan de orde komen.
 • Leerlingen leren hun eigen positie bepalen ten aanzien van thema’s die in de samenleving spelen. Ze oriënteren zich op de maatschappij in de lessen geschiedenis en maatschappijleer en door maatschappelijke stages en onderwijsprojecten.
 • De Groene Hart Praktijkschool organiseert soms voor een goed doel. Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld acties georganiseerd voor Samenloop voor Serious Request en voor de Stichting Roparun.

Sportdagen

Jaarlijks organiseren we een sportdag voor de onderbouw en de bovenbouw.

Gezonde school

We zien graag dat onze leerlingen gelukkig, fit en gezond zijn. Daarom gebruiken we de aanpak van de Gezonde School om met zijn allen fit te blijven of te worden.

Opleiden mbo-studenten

We hebben goede contacten met mbo Rijnland. Daarom lopen er soms mbo-studenten bij ons op school stage. Ze helpen onze leraren met het lesgeven en met de begeleiding van uw kind.

Wij zijn door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor mbo-studenten Helpende Zorg en Welzijn, Onderwijsassistent, Bewegingsagogiek en Servicemedewerker.

Personeel

Er werken ruim 40 mensen bij de Groene Hart Praktijkschool. Deze mensen hebben ieder hun eigen verhaal en persoonlijkheid. We willen graag dat iedereen zich bij ons op zijn plek voelt. Als onze mensen het werk met plezier doen, draagt dit bij tot een goed leer- en werkklimaat voor uw kind en voor zijn of haar leraren en begeleiders.

Bestuur en management

De Groene Hart Praktijkschool is onderdeel van SCOPE scholengroep. Het gezag van de school ligt bij het college van bestuur van SCOPE. Deze legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de vestigingsdirecteur.

Schoolomgeving

Uw kind heeft meestal les in de Praktijkschool. Soms krijgt hij of zij les bij het Groene Hart Leerpark of bij het mbo Rijnland. Deze scholen liggen dicht bij de Praktijkschool. De Praktijkschool ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietspaden. De Praktijkschool, het Leerpark en het mbo Rijnland liggen op loopafstand van het station.

Aanmelding

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. We houden ons aan de regels voor toelating uit het schoolondersteuningsprofiel die hieruit voortkomen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs houden we ons aan de volgende regels voor aanmelding en toelating:

 • Leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs worden voor 15 maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar te aangemeld.
 • In verband met de aanvullende indicatiecriteria worden leerlingen die zijn aangewezen op lwoo, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs het liefst voor 1 februari aangemeld.
 • We starten de procedure voor toelating wanneer we een door u als ouders compleet ingevuld toelatingsformulier hebben ontvangen. We hebben ook een volledig onderwijskundig rapport nodig, inclusief het advies van de school voor primair onderwijs. Dit krijgen we van de basisschool van uw kind.
 • De scholen uit het samenwerkingsverband starten de toelatingsprocedure niet eerder dan 15 maart.
 • Voor leerlingen die praktijkonderwijs gaan volgen, maar niet wonen in de regio van het samenwerkingsverband VO 2802 of in de wijken met de postcode 2355, 2451, 2465, 2481, 2931 en 2941, start de toelatingsprocedure op 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de toelating wordt gevraagd.
 • Als uw kind naar het praktijkonderwijs gaat, heeft het een toelaatbaarheidsverklaring nodig.
 • Als u uw kind voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanmeldt, heeft het daarvoor een ‘aanwijzing’ nodig. Die wordt gegeven door het samenwerkingsverband. Er staat in dat uw kind voldoet aan de criteria die voor lwoo gelden.
 • Heeft uw kind geen toelaatbaarheidsverklaring of aanwijzing, dan kunnen we de toelating uitstellen tot we deze wel hebben gekregen.
 • Heeft u uw kind aangemeld voor het regulier onderwijs, maar is er wel extra ondersteuning nodig, dan kan de school nog extra informatie vragen.
Informatie
Schoolondersteuningsprofiel Praktijkschool
Formulier
Aanmeldingsformulier Praktijkschool

Onderwijskwaliteit

In januari 2022 heeft de inspectie de leskwaliteit van de praktijkschool middels een bezoek gemoniteerd en kwam tot de volgende conclusies:

Lesklimaat en klassenmanagement
Er wordt goed gewerkt door de leerlingen, zeker in de praktijklessen. De leerlingen zijn betrokken, willen graag leren. De leerlingen werken goed en leren veel.

Instructie
Over het algemeen is de instructie duidelijk en gestructureerd. Uitleg is goed verzorgd en is duidelijk en gestructureerd. Lesopbouw is over het algemeen gelijk. De meeste docenten formuleerden heel duidelijk doelen aan het begin van de les.

Afstemming
Differentiatie wordt gezocht in verschillende opdrachten op eigen niveau bijv. bij het rekenen. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zou er misschien meer mogelijk zijn. Compliment: iedere docent weet van bijna iedere leerling waar ze staan, wat het niveau is. De leerlingen zijn bij de docenten in beeld. Er is veel oog voor verschillen.
De inspectie oordeelde positief dat de benadering van docent richting leerlingen is heel prettig, leerlingen leren iets, zijn in beeld. Er wordt door de docenten rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Inspectie gaf ook leerpunten voor schoolontwikkeling
Punten om mee te geven: Er bestaat een kwaliteitsverschil tussen docent op klassenmanagement en orde Werk met heldere doelen om de les mee te beginnen en af te sluiten.
Biedt meer uitdaging aan leerlingen die dit nodig hebben.

In het schoolplan van 2023-2027 wordt aan deze vorm van kwaliteitszorg aandacht aan besteed en geformuleerd in heldere doelen in het jaarplan van 2023-2024 en 2024-2025. 

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.