Ons Onderwijs

Vertrouwde thuisbasis

Op de vestigingen van CSG Groene Hart hebben leerlingen en docenten een herkenbare en vertrouwde thuisbasis. Elke vestiging bestaat uit één of meer kleinere eenheden van 250 à 300 leerlingen: de afdelingen. De afdelingen krijgen, binnen het algemene schoolbeleid, ruimte voor een eigen aanpak en organisatie van het onderwijs en de buitenschoolse activiteiten.

Organisatie van het onderwijs

CSG Groene Hart heeft vier vestigingen met verschillende onderwijssoorten:

LEERPARK

•  vmbo met lwoo (leerwegondersteuning)
•  vmbo-basis
•  vmbo-kader
•  vmbo-gemengde leerweg

•  internationale schakelklas (isk)
•  
NXT2 (mbo)
•  
Telescope (groep 8)

TOPMAVO

 vmbo-tl (klas 1 t/m 4)
 vmbo-tl/havo (klas 1)
 havo (klas 2 en 3)

LYCEUM

 havo
 vwo atheneum
 vwo gymnasium

RIJNWOUDE

 vmbo-basis/-kader (klas 1 en 2)
 
vmbo-tl (klas 1 t/m 4)
 
havo (klas 1 t/m 3)

Plaatsing van brugklasleerlingen

We plaatsen een leerling in het eerste leerjaar op basis van het advies van de basisschool. Als een leerling later in het leerjaar instroomt, bekijken we per leerling op welk niveau en in welk leerjaar hij of zij kan instromen.

Informatie
Toelatingsbeleid Groene Hart scholen

Doorstroom

Wanneer uw kind doorstroomt, sluiten de vakken op de verschillende niveaus wat inhoud betreft op elkaar aan. Uw kind kan op die manier na het eerste leerjaar zonder problemen overstappen van het ene niveau naar het andere. Bijvoorbeeld als het tempo of het lesniveau te hoog of juist te laag is voor uw kind. Hierdoor krijgt uw kind op het Groene Hart de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past.

WETTELIJK VERPLICHT ONDERDEEL

Burgerschap

De maatschappij is continu in ontwikkeling. Op CSG Groene Hart leren we daarom onze leerlingen een zelfbewuste en kritische houding aan. Dat doen we op verschillende manieren.

 • De school vormt voor leerlingen en medewerkers een minisamenleving. Begrip voor elkaar en tolerantie zijn daarbij belangrijke waarden.
 • In de dagopeningen en de lessen levensbeschouwelijke vorming denken leerlingen na over hoe ze in het leven staan en leren ze dit te bespreken. Vaak komen er levensvragen aan de orde aan de hand van Bijbelse verhalen. Onderwerpen uit de actualiteit kunnen ook bij andere lessen aan de orde komen.
 • Leerlingen leren hun eigen positie bepalen ten aanzien van thema’s die in de samenleving spelen. Ze oriënteren zich op de maatschappij, onder andere in de lessen geschiedenis en maatschappijleer en door maatschappelijke stages en onderwijsprojecten.
 • Jaarlijks organiseren de diverse vestigingen van CSG Groene Hart één of meer acties voor een goed doel. Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld acties georganiseerd voor Samenloop voor Hoop en het project Aandacht voor een Ander.

Passend onderwijs en schoolonder­steuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. Per vestiging hebben we de regels voor aanmelding van leerlingen uit het samenwerkingsverband vertaald naar het schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden.

Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs houden we ons aan een aantal afspraken voor aanmelding en toelating. Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in onze regio, bezoek dan de website.

Informatie
Schoolondersteuningsprofiel Leerpark
Informatie
Schoolondersteuningsprofiel Topmavo
Informatie
Schoolondersteuningsprofiel Lyceum
Informatie
Sociale Veiligheid Rijnwoude

Afspraken voor toelating samenwerkingsverband voor passend onderwijs

 • Leerlingen uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs worden voor 15 maart voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aangemeld.
 • In verband met de aanvullende indicatiecriteria worden leerlingen die zijn aangewezen op lwoo, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs het liefst voor 1 februari aangemeld.
 • We starten de procedure voor toelating wanneer we een door u als ouders compleet ingevuld toelatingsformulier hebben ontvangen. We hebben ook een volledig onderwijskundig rapport nodig, inclusief het advies van de school voor primair onderwijs. Dit krijgen we van de basisschool van uw kind.
 • De scholen uit het samenwerkingsverband starten de toelatingsprocedure niet eerder dan 15 maart.Voor leerlingen die praktijkonderwijs gaan volgen, maar niet wonen in de regio van het samenwerkingsverband VO 2802 of in de wijken met de postcode 2355, 2451, 2465, 2481, 2931 en 2941, start de toelatingsprocedure op 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de toelating wordt gevraagd.
 • Als uw kind naar het praktijkonderwijs gaat, heeft het een toelaatbaarheidsverklaring nodig.
 • Als u uw kind voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanmeldt, heeft het daarvoor een ‘aanwijzing’ nodig. Die wordt gegeven door het samenwerkingsverband. Er staat in dat uw kind voldoet aan de criteria die voor lwoo gelden.
 • Heeft uw kind geen toelaatbaarheidsverklaring of aanwijzing, dan kunnen we de toelating uitstellen tot we deze wel hebben gekregen.
 • Heeft u uw kind aangemeld voor het regulier onderwijs, maar is er wel extra ondersteuning nodig, dan kan de school nog extra informatie vragen.