Begeleiding

Overdracht eindgroep (speciaal) basisonderwijs - eerste leerjaar

Voordat uw kind start op onze school, hebben wij met u en met de basisschool overlegd. We wisselen informatie uit om onze leerlingen op school zo goed mogelijk persoonlijk te begeleiden. De nieuwe coach van uw kind gebruikt deze informatie om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk les krijgt en begeleid wordt.

Mijn Ontwikkelingsplan en Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor elke leerling maken we een Mijn Ontwikkelingsplan (MOP) en een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In overleg met u en uw kind schatten we in welke beroepsrichting of welke vervolgopleiding uw kind aankan. Vervolgens beschrijven we hoe we dat doel gaan bereiken. Zo’n Mijn Ontwikkelingsplan en een Ontwikkelingsperspectiefplan werken we regelmatig bij. U en uw kind praten mee als we deze plannen voor het eerst schrijven en als we ze bijwerken.

De coach als spil

De coach is dé persoonlijk begeleider van uw kind. Hij of zij houdt de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van u of uw kind en signaleert problemen. Ook onderhoudt de coach contact met u en uw kind. Merkt u dat uw kind problemen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de coach. Hij of zij kan u of uw kind doorverwijzen naar een team van (vak)docenten, remedial teacher, zorgcoördinator, teamcoördinatoren, decaan en een orthopedagoog.

U krijgt aan het begin van het leerjaar te horen wie de coach van uw kind is.

Pesten

Gepest worden is één van de vervelendste dingen die een kind kan overkomen op school. Door het jaar heen besteedt de coach van uw kind daarom verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar.

Het liefst voorkomen we pesten. Maar wanneer het toch gebeurt dat uw kind gepest wordt, is het aan de coach om dit op te merken. U of uw kind kunnen hem of haar hier altijd over aanspreken. De coach neemt het voortouw om het pesten te stoppen.

De ondersteuning coördinator is tevens pest coördinator. 

Protocol
Protocol bij Pesten

Roken, drinken en blowen

Het is bekend dat jongeren vanaf twaalf jaar kunnen gaan roken, drinken en blowen. Met het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ proberen we dit tegen te gaan. Onze school neemt deel aan dit preventieproject samen met de GGD Hollands Midden. In de onderbouw behandelen we de lesstof over tabak, alcohol, cannabis, gokken en XTC tijdens de lessen cultuur en maatschappij.
In en rond de school is het verboden om te roken en om alcohol, energiedrankjes en andere middelen te gebruiken.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Informatie
Informatie Jeugdgezondheidszorg En Cjg

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen, kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van uw kind.

De coach kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. Hiervoor werkt de school samen met medewerkers van de jeugd en gezinsteams.

Het enige dat een leerling hoeft te doen om hulp te krijgen, is aangeven dat hij of zij hulp nodig heeft. Iedereen die zich zorgen maakt om een leerling, kan hem of haar aanmelden bij de coach. Ook het kind zelf kan contact opnemen met de coach

Als een leerling gedrag laat zien dat wij echt zorgelijk vinden, schakelt de coach de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de orthopedagoog en zorgcoördinator, samen met coach. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

Groepsactiviteiten

Voor regelmatig voorkomende problemen zijn er verschillende groepsactiviteiten:

  • Training van de sociale vaardigheden
  • Faalangstreductietraining
  • Motorische remedial teaching
  • Weerbaarheidstraining (gebaseerd op de training ‘Rots en Water’)

Hulp van buiten de school

Wij hebben niet altijd de kennis in huis om een leerling professionele begeleiding aan te bieden. In dat geval maken wij in overleg met ouders/verzorgers gebruik van het Zorg Advies Team (flexZAT). Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voorjeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de verder te nemen stappen als het gaat om externe hulp. De ouders/verzorgers zijn bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Wij zorgen ervoor dat u altijd betrokken bent bij de begeleiding van uw kind. Het hangt af van de specifieke hulpvraag hoe dit precies in zijn werk gaat. Wij bespreken dit met u en maken hier afspraken over. We leggen alle afspraken vast in het Ontwikkelingsperspectiefplan van uw kind. Zo weten u en uw kind altijd waar u aan toe bent

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.
Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. De Groene Hart Praktijkschool werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Ook bij de Groene Hart Praktijkschool is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.