Over CSG Groene Hart

Ontwikkelen

Op CSG Groene Hart krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook dagen we ze uit om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar hierbij en zorgen voor elkaar.

We zijn een christelijke school met een open houding. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zichzelf zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

Wij bieden onderwijs van vmbo tot en met gymnasium aan zo’n 3.100 leerlingen verdeeld over vier vestigingen: het Leerpark, de Topmavo en het Lyceum in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in Hazerswoude. Leerlingen werken zo op hun eigen niveau. We dagen ze hierbij uit om zich te ontwikkelen.

Bestuur en management

CSG Groene Hart is onderdeel van SCOPE scholengroep (Stichting voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn e.o.). Het bevoegd gezag van de scholen ligt bij het College van Bestuur van SCOPE.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de vestigingen van CSG Groene Hart is in handen van de directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Hierin is iedere aparte deelraad/medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. De gmr bestaat uit twaalf leden.

Iedere vestiging van CSG Groene Hart heeft een eigen deelraad. Zaken die de vestiging overstijgen, komen in de gmr aan de orde.

Bereikbaarheid

De gebouwen van de vier vestigingen van CSG Groene Hart zijn goed te bereiken. Het Leerpark, het Lyceum en de Topmavo zijn op loopafstand van het station Alphen aan den Rijn. Naar het Leerpark is het van daaruit negen minuten lopen en naar het Lyceum en de Topmavo dertien minuten. Rijnwoude ligt aan de rand van Hazerswoude-Dorp en is per fiets en met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Opleidingsschool

CSG Groene Hart werkt graag mee aan het opleiden van toekomstige docenten. We zijn daarom een opleidingsschool en leiden samen met de Hogeschool Utrecht nieuwe docenten op. Dit betekent dat studenten van de Hogeschool hun opleiding deels op het Groene Hart doen. We hebben het keurmerk opleidingsschool omdat we onze stagiairs begeleiden in een stimulerende en lerende organisatie. We benutten de inbreng die stagiairs vanuit hun opleiding meenemen.