Communicatie met de school

Online informatie

Op onze website staat nieuws en algemene informatie over de school. Via e-mail houden we ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van actuele zaken. Op de schoolwiki is alle praktische informatie over de school te vinden. Magister is ons leerlingvolgsysteem en we gebruiken Zermelo voor onze roosters. Via Magister kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de absentie, de vorderingen en de cijfers volgen. Leerlingen vinden al het les- en huiswerk in onze elektronische leeromgeving (ELO) Itslearning. 

Ouderbulletin

Om de ouders/verzorgers op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt op school, sturen wij voor elke vakantie het ouderbulletin per mail. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld onze onderwijsontwikkeling, de resonansgroepen en over buitenschoolse activiteiten.

Ouderavonden

Tijdens ouderavonden aan het begin van het cursusjaar informeren we ouders/verzorgers over belangrijke zaken. Zij kunnen dan ook kennismaken met de mentor, de unitleider en met andere ouders.

Docentenspreekuur

Tweemaal per jaar wordt er een docentenspreekuur gehouden. Tijdens het docentenspreekuur spreken ouders en hun kind in een acht-minutengesprek met een docent over de voortgang en de ontwikkeling van het kind op school.

Resonansgroepen

Om een gesprek met ouders/verzorgers te voeren over de kwaliteit van ons onderwijs, hebben we resonansgroepen opgericht. We willen graag per klas één ouder in de resonansgroep hebben. De resonansgroep bespreekt (onder meer) de visie op onderwijs(beleid), het pedagogisch klimaat, contact tussen ouders en school, het Open Huis en activiteiten voor en door leerlingen. We willen weten hoe ouders/verzorgers onze school ervaren en samen met hen manieren bedenken om de kwaliteit van de school te verbeteren.

Medezeggenschap

Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Daarin zijn de deelraden van de vestigingen van CSG Groene Hart vertegenwoordigd. Zij hebben zo inspraak in het beleid van de Groene Hart scholen.

De deelraad heeft inspraak (instemmings- en adviesbevoegdheden) voor zaken die het Lyceum aangaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het personeel of de onderwijskundige doelen van de school.

De deelraad van het Lyceum heeft acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden (onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel). Op die manier praten ouders, leerlingen en personeel mee over alles wat er op school speelt.

Gescheiden ouders

In dit protocol staat vermeld hoe wij omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders.. We gaan ervan uit dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Als dat niet zo is vragen we u te handelen zoals in het protocol is aangegeven.

Protocol
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u graag met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen. U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de unitleider of de directeur.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor het Lyceum en voor CSG Groene Hart. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn. Wanneer de aard van uw klacht contact met docent, unitleider of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om van seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor CSG Groene Hart.

Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld.

Contactpersoon voor het Lyceum is Linda Telder.

De klachtencommissie van SCOPE scholengroep kunt u bereiken via de ambtelijk secretaris, mevr. I. Pieterse-Keijzer.

Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contact vertrouwenspersoon Lyceum

Mevr. L. Telder

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs

Mevr. M. Fillié, telefoon: 0172 - 606209

Contact klachtencommissie SCOPE

Mevr. I. Pieterse-Keijzer