Praktische informatie

Schoolregels en leerlingenstatuut

In onze school gaan we ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij of zij doet. Om er voor te zorgen dat de samenwerking tussen leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel goed verloopt, zijn er duidelijke regels. Zo is duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze rechten en plichten zijn beschreven in het leerlingenstatuut.

De regels zijn ook bedoeld om te benadrukken dat ouders, leerlingen en personeel samen het Groene Hart Lyceum zijn.
Informatie
Leerlingenstatuut
Protocol
Regels van het Lyceum

Toetsen

We geven een toets tenminste een week van tevoren op. De lesstof voor de toets moet uiterlijk in de voorlaatste les voor de toets behandeld zijn. Een leerling hoeft niet meer dan twee toetsen per dag te maken buiten de toetsweken.

Binnen twee (werk)weken nadat een toets is gemaakt, krijgen de leerlingen hun cijfer te horen. Leerlingen mogen een toets inzien wanneer de docent deze heeft nagekeken en beoordeeld.

Bij ziekte of om een andere geldige reden mag een leerling een toets inhalen. De unitleider bepaalt of de reden al dan niet geldig is. Wanneer de leerling weer op school is, haalt hij of zij de toets zo snel mogelijk in. Als een leerling een toets moet inhalen, neemt hij of zij contact op met de docent om een afspraak te maken.

Soms zijn er bijzondere omstandigheden waarom een leerling een toets mag herkansen.

Pauzes

Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula, de gangen of buiten op het plein. De mediatheek is ook open voor leerlingen.

Lesuitval

Eerste- en tweedeklassers werken tijdens een uitgevallen lesuur onder toezicht in het lokaal. Als een leraar er aan het begin van de les onaangekondigd niet is, vraagt de klassenvertegenwoordiger bij de conciërge of de les doorgaat. De andere leerlingen blijven zolang in of bij het lokaal. 

Hogerejaars werken bij lesuitval zelfstandig aan de lesstof volgens Itslearning.

Verzuimbeleid

We doen ons best om verzuim te voorkomen. Hieronder worden verschillende vormen van verzuim besproken. Een opsomming van onze preventieve en curatieve maatregelen leest u in de Verzuim Afsprakenkaart. 

Informatie
Verzuim afsprakenkaart Lyceum

Uit de les gestuurd

Als een leerling de les verstoort, dan kan de docent hem of haar de les uit sturen. Hij of zij meldt zich dan bij de unitassistent om een formulier van verwijdering in te vullen. De unitassistent geeft de leerling een opdracht voor de rest van het uur. Aan het eind van de les meldt hij of zij zich met het formulier bij de docent.

Ziekte

Als een leerling ziek is, belt een ouder of verzorger die dag voor het eerste lesuur naar de vestiging. Als een leerling niet op school verschijnt en niet ziek gemeld is, bellen we in principe naar huis.

Wanneer een kind op school ziek wordt dan meldt hij of zij zich af bij de leerlingenbalie en levert bij terugkeer op school een bevestiging van de ziekmelding in.

Formulier
Bevestiging ziekmelding

Afwezigheid (kort verlof)

Een leerling bezoekt de arts, tandarts of orthodontist etc. zo veel mogelijk buiten de lesuren. Als het toch onder de les is dan levert hij of zij twee dagen voor de afspraak een 'aanvraag schoolverzuim' in bij de leerlingenbalie.
Formulier
Aanvraag Schoolverzuim Lyceum

Afwezigheid (lang verlof)

Alleen in bijzondere gevallen kennen we de leerling extra verlofdagen toe. Deze verlofdagen worden vooraf schriftelijk bij de unitleider aangevraagd en na beoordeling al dan niet toegekend. U doet uw aanvraag via het onderstaande formulier.

Formulier
Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakanties

Afwezigheid bij lichamelijke opvoeding

Wanneer een leerling niet mee kan doen bij gym, laat hij of zij dit voor de les weten aan de docent. Meldt de leerling zich niet, dan noteren we hem of haar als afwezig.

Het kan zijn dat een leerling een blessure heeft en langere tijd niet aan de gymles kan deelnemen. Ouders nemen dan contact op met de unitleider om een afspraak te maken over de termijn waarbinnen de leerling geen gymles volgt. Is de blessure hardnekkiger dan gedacht, wilt u dan even opnieuw contact opnemen over de termijn.

Bovenbouwleerlingen die lang of vaak afwezig zijn bij gym, moeten een vervangende opdracht maken om te voldoen aan de eisen voor het examen.

Spijbelen en te laat komen

Als een leerling te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de conciërge voor een briefje. Daarna gaat hij of zij direct naar de les en laat de docent het te-laat-briefje zien. De volgende dag om 8.00 uur meldt uw kind zich bij de conciërge. Gebeurt dit niet, dan meldt uw kind zich alsnog de volgende dag. Met de leerplichtambtenaar hebben we afgesproken dat we het melden als een leerling regelmatig spijbelt of meer dan acht keer te laat is gekomen. De leerplichtambtenaar meldt de leerling vervolgens aan bij Bureau Halt.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Fietsen- en brommerstalling

Er is een stalling voor fietsen en bromfietsen. De leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van onze medewerkers waar zij hun (brom)fiets moeten plaatsen. 

Lift

Wanneer een leerling (tijdelijk) niet goed kan traplopen, mag hij of zij de lift gebruiken. De leerling kan bij de leerlingenbalie een liftsleutel aanvragen waarvoor we een borg van € 10,- vragen.

Lockers en persoonlijke eigendommen

Op school bewaren leerlingen schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in hun locker. Het huren van een locker stellen wij verplicht. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lockers. De school kan besluiten tot een controle van de inhoud van de lockers op het bezit van op school niet toegestane zaken zoals wapens, drugs, vuurwerk e.d.

Mediatheek

In onze mediatheek staan naast Nederlandse en buitenlandse (jeugd)romans ook informatieboeken die gebruikt kunnen worden bij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming, kunst, muziek en natuurwetenschappen. De mediatheek is iedere schooldag open.
Online kunnen leerlingen de mediatheek bezoeken via de mediatheekcatalogus. In de mediatheekcatalogus kunnen zij zoeken naar informatiebronnen die in de mediatheek beschikbaar zijn, maar ook boeken verlengen en reserveren.
De leerlingen kunnen de boeken en andere materialen gratis lenen met hun leerlingenpasje. Dit pasje ontvangen zij aan het begin van het eerste leerjaar op het Lyceum. Hierop staat een tegoed voor printen en/of kopiëren. Leerlingen mogen vier boeken tegelijk lenen met een uitleentermijn van vier weken. Brengen leerlingen de boeken te laat terug dan zijn zij een boete verschuldigd.
Leerlingen die geconcentreerd willen studeren, kunnen daarvoor terecht in onze stilteruimte. Leerlingen die internet willen raadplegen, kunnen in de mediatheek gebruik maken van computers. Om te printen gebruiken zij het leerlingenpasje. Voor onze leerlingen hebben wij speciale boekenlijsten samengesteld. Vanaf klas 3 wordt Lezen voor de lijst gebruikt. 

Informatie
Boekenlijst Klas 1 2022-2023
Informatie
Boekenlijst Keuzelijst Engels Bovenbouw 2022-2023
Informatie
Boekenlijst Klas 2 2022-2023

Internet- en e-mailgebruik

Leerlingen mogen gebruik maken van de internet- en e-mailvoorzieningen die op school beschikbaar zijn. Wij houden toezicht op het juiste gebruik ervan. Er wordt alleen gecontroleerd als daar aanleiding toe is. Aan het begin van het eerste jaar krijgt iedere leerling een mailadres van school. Wij gebruiken dit adres regelmatig om informatie door te geven. Leerlingen gebruiken het schooladres alleen voor schoolzaken.

Protocol
Protocol Sociale Media 2022

Excursies en reizen

Elk jaar gaan leerlingen van het Groene Hart Lyceum op excursie of op reis. Voor elk uitstapje ontvangen ouder(s)/verzorger(s) informatie via de e-mail. Hieronder in het algemeen de regels rondom excursies en reizen. 

Informatie
Informatie over excursies Lyceum
Informatie
Informatieboekje reisweek Lyceum 2023

Veiligheid

Het Lyceum ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te waarborgen.

Informatie
Convenant Preventie Zorg En Veiligheid Op En Rond School

Veiligheidsbeleid

Om leerlingen te kunnen laten leren is het noodzakelijk dat de school een veilige omgeving biedt. SCOPE scholengroep heeft daartoe een veiligheidsbeleid waarin het beleid met betrekking tot de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen wordt beschreven.

Veiligheidsbeleid SCOPE VO

Brandveiligheid

Het Lyceum heeft speciale aandacht voor brandveiligheid. De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid.

In elk lokaal hangen ontruimingsinstructies en vluchtroutes. Deze ontruimingen oefenen we ieder jaar.Als het nodig is, geven we via de intercom of de brandmeldinstallatie opdracht om het gebouw te ontruimen. Bij een ongeval zijn er BHV’ers en EHBO’ers in school aanwezig. In geval van nood weet dus iedereen precies wat hij of zij moet doen.

Leerlingen moeten zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

  • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
  • Doe wat je docent en de BHV’ers zeggen.
  • Laat je spullen achter en open geen lockers.
  • Ga naar de aangewezen verzamelplaats.
  • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers over de juiste vluchtroute.
  • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).
  • Gebruik nooit de lift, ook niet als je hulp nodig hebt om de trap te gebruiken. De stroom kan uitvallen.

Privacy op school

Op CSG Groene Hart gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van leerlingen worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Somtoday. Dit programma is beveiligd, net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat CSG Groene Hart onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van onze leerlingen alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen.

Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de vestiging.

Op onze school is er cameratoezicht, wij hanteren hierbij het Reglement cameratoezicht. Het reglement is hieronder te bekijken.

Protocol
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Protocol
Reglement Cameratoezicht