Begeleiding

De mentor is contactpersoon

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is voor ouders/verzorgers en leerlingen de belangrijkste contactpersoon voor alle schoolzaken. De mentor heeft regelmatig contact met de vakdocenten om te horen of te vertellen hoe het met leerlingen gaat.

Als er thuis of op school problemen zijn, is het belangrijk dat ouders de mentor zo snel mogelijk inschakelen. De mentor heeft een belangrijke functie om wensen en signalen van leerlingen op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.

Onze begeleidingsmogelijkheden zijn te vinden in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). 

Informatie
Schoolondersteuningsprofiel Lyceum

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komen leerlingen in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van een leerling.

De mentor kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. De zorgcoördinator is degene die ervoor zorgt dat een leerling met problemen de juiste zorg en begeleiding krijgt.

Als een leerling gedrag laat zien dat wij echt zorgelijk vinden, schakelt de mentor de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de schoolpsycholoog, orthopedagoog en zorgcoördinator, samen met de leerlingencoördinator of de unitleider. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

De counselor is er voor leerlingen die graag met iemand willen spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor met een leerling bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Als er toch iemand anders bij het probleem betrokken wordt, gebeurt dit in overleg. Op school verzorgen we ook trainingen om beter om te gaan met faalangst en examenvrees en om de sociale vaardigheden te verbeteren.

Pesten

Door het jaar heen besteedt de mentor verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar om pesten te voorkomen. Wanneer het toch gebeurt dat een kind gepest wordt, gaan we zo snel mogelijk in gesprek om tot actie over te gaan. We volgen daarbij het pestprotocol en gebruiken ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag. Onze ondersteuningscoördinator coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en fungeert als aanspreekpunt. 

Protocol
Protocol bij Pesten

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse tests. Op basis hiervan bekijken we of extra hulp van een remedial teacher nodig is. Heeft een kind dyslexie of dyscalculie dan komt hij of zij in aanmerking voor voorzieningen zoals remedial teaching, extra tijd bij proefwerken enzovoorts. De leerling krijgt dan een eigen steunkaart, waarop staat van welke voorzieningen hij of zij gebruik kan maken.

Informatie
Remedial Teaching op het Groene Hart Lyceum

Voor vragen omtrent dyslexie en dyscalculie hebben wij een dyslexiebegeleider. Als het nodig is, betrekken we de schoolpsycholoog of orthopedagoog bij het traject.

Protocol
Dyscalculieprotocol
Protocol
Dyslexieprotocol

Decanen

Tijdens zijn of haar schooltijd krijgen onze leerlingen te maken met belangrijke keuzes. De mentoren bieden ondersteuning en advies bij het kiezen van een profiel en van een vervolgopleiding. Ze werken daarin samen met de decanen. In de onderbouw en de bovenbouw gebruiken de decanen de methode Keuzeweb.

In de derde klas helpt de mentor met het kiezen van een profiel voor de bovenbouw. In de bovenbouw ligt het accent op de keuze voor een vervolgopleiding.

Wij helpen onze leerlingen graag met het kiezen van een goede vervolgopleiding. Daarom geven we ze de ruimte om vanaf de vierde klas mee te doen met voorlichtings- en meeloopdagen. We geven onze leerlingen in overleg vrij voor het bezoeken van voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten die onder lestijd vallen.

Huiswerkklas

In de studiezaal is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15.10 - 16.45 uur een huiswerkklas. Leerlingen kunnen hier begeleid huiswerk maken en leren. Ook wordt de mogelijkheid geboden overhoord te worden. De kosten hiervoor worden betaald vanuit de NPO-gelden. 

Tutor

Wanneer een leerling moeite heeft om de lesstof van een bepaald vak goed onder de knie te krijgen, kan hij of zij in dat vak bijles krijgen van een tutor. Dat is een leerling uit de derde klas of de bovenbouw die erg goed is in dat specifieke vak. Leerlingen kunnen zich aanmelden om bijles te krijgen en om tutor te worden.

Formulier
Aanmeldingsformulier voor bijles door een tutor
Formulier
Aanmeldingsformulier voor tutor

Huiswerkbegeleiding

Heeft een leerling extra hulp nodig bij de studieplanning, op het gebied van vakinhoudelijke begeleiding en het ontwikkelen van studievaardigheden, dan kan hij of zij terecht bij de huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkbegeleiding wordt dagelijks door A tot Z huiswerkbegeleiding (tegen betaling) verzorgd. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Peter Wietsma of de website bezoeken.

Begeleiding topsporters en creatieve talenten

Leerlingen met bijzondere talenten op muziek-, theater- en sportgebied bieden we extra begeleiding en faciliteiten waar dit mogelijk is.

Informatie
Beleid topsport

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.

Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking

Gezonde school

Op school besteden we aandacht aan thema’s als gezondheid, genotmiddelen en persoonlijke verzorging. Onze leerlingen groeien op met multimedia en de verleiding is groot om veel tijd op iPads, pc’s of telefoons door te brengen.

Onze school werkt samen met de GGD Hollands Midden en o.a. stichting Voorkom om voorlichting te geven aan onze leerlingen.

Gezonde kantine

Het aanbod in onze schoolkantine is gezond. Onze cateraar heeft het handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’ van het Voedingscentrum ondertekend en verkoopt een speciaal op middelbare scholen afgestemd aanbod.

In 2015 hebben wij het vignet Gezonde schoolkantine ontvangen. Onze kantine voldoet daarmee aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Schoolagent

De schoolagent, Hans Keller, is de schoolagent van alle Groene Hart scholen. Hij komt regelmatig langs op school.

Hulp van buiten de school

Wij hebben niet altijd de kennis in huis om een leerling professionele begeleiding aan te bieden. In dat geval maken wij in overleg met ouders/verzorgers gebruik van het Zorg Advies Team (flexZAT). Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voorjeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de verder te nemen stappen als het gaat om externe hulp. De ouders/verzorgers zijn bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Passend onderwijs

Voor alle vragen over passend onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast vindt u vanaf dit schooljaar ook alle informatie over passend onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek: www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl. Ervaringen over passend onderwijs kunt u ook delen door uw ervaring of de ervaring van uw kind achter te laten op swv-vo-mhr.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt.

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. CSG Groene Hart werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Op het Lyceum is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.