Wat maakt onze school bijzonder?

Het Groene Hart Lyceum

Het Groene Hart Lyceum staat in Alphen aan den Rijn en trekt leerlingen uit de wijde omgeving. Leerlingen volgen lessen in onze school aan Tolstraat 11. Vanaf het schooljaar 2022-2023 volgen de leerlingen uit leerjaar 2 en 3 ook enkele dagen per week lessen aan Marsdiep 1-3. Deze nevenvestiging noemen we Groene Hart Marsdiep. 

Het Groene Hart Lyceum deelt het schoolterrein met de Groene Hart Topmavo aan de Tolstraat. Tussen beide scholen staat ook een groot sportgebouw waar leerlingen de gymlessen volgen. Ook op andere sportlocaties in Alphen aan den Rijn worden gymlessen aan onze leerlingen verzorgd. 

Karakter en sfeer

We zijn een christelijke school. Dit komt onder andere tot uiting in de dagopeningen en in onze omgangsvormen. We hebben vieringen bij christelijke feestdagen die dan ook verplicht bijgewoond worden door onze leerlingen als zij tijdens lestijd plaatsvinden. De identiteit van onze school krijgt tevens vorm in het programma van de lessen levensbeschouwelijke vorming, waarbij de activiteiten een verplicht karakter hebben voor onze leerlingen.

Het contact tussen onze collega's en leerlingen is open en gezellig. Elk leerjaar heeft zijn eigen leerlingplatform. De klassenvertegenwoordigers vormen samen een leerlingplatform. Omdat we de mening van de leerlingen belangrijk vinden, bespreekt de schoolleiding ieder jaar een aantal onderwerpen met de leerlingenplatforms. Deze leerlingplatforms vinden onder schooltijd plaats. Ook hebben twee leerlingen zitting in onze deelraad. Zij ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. 

Er worden activiteiten georganiseerd zoals diverse olympiades en de debatclub. Activiteiten zoals de feestavonden en de open muziekavond worden druk bezocht.

Talentklassen

Ieder kind heeft iets waar hij of zij goed in is. Op het Lyceum bieden we de ruimte aan uw kind om die talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Eén middag in de week gaat uw kind aan de slag in de talentklas van zijn of haar keuze. Elke talentklas heeft een eigen gevarieerd programma. Binnen dit programma besteden we extra aandacht aan de vaardigheden ‘samenwerken’ en ‘presenteren’.

Sportklas

In de sportklas krijgt uw kind twee uur in de week extra sport. Ook leert uw zoon of dochter over dingen die met sport te maken hebben. Hoe organiseer je een sporttoernooi? Hoe maak je je spieren sterker? Hoe geef je leiding? Wat is goede voeding en hoe maak je een trainingsschema? Maar uw kind volgt ook clinics, bezoekt (top)wedstrijden en kijkt naar demonstraties. We werken hierbij samen met plaatselijke sportverenigingen.

Muziektheaterklas

Zingen, toneelspelen, muziek componeren, filmmuziek maken, optreden in een musical of spelen in een band. Aan het eind van het jaar verzorgen we samen met de leerlingen van de muziektheaterklas een eigen voorstelling.

Scienceklas

Hoe werkt een apparaat, waarom werkt het zo, hoe ontwerp en maak je zelf een apparaat? Op deze vragen krijgt uw kind in de scienceklas een antwoord. Experimenteren, onderzoeken en zelf iets maken.

Atelierklas

Tekenen, schilderen, werken met klei, grafische technieken en creatief spel. In de atelierklas komt uw kind in aanraking met verschillende technieken zoals boetseren, beeldhouwen, schilderen met acrylverf of ontwerpen. Het gemaakte werk wordt geëxposeerd op het Open Huis en tijdens de talentenpresentatie aan het eind van het jaar. Eens per jaar maken we een uitstapje naar een museum, galerie of kunstenaarsatelier.

Gymnasium

Onze school biedt de gymnasiumopleiding aan. Dat is de hoogste opleiding die je op een middelbare school kunt volgen.

Het gymnasium biedt een grote uitdaging aan leerlingen, omdat het zich onderscheidt van de rest van het vwo door de klassieke talen, Latijn en Grieks. Behalve dat je bij deze vakken de talen moet leren om teksten van meer dan tweeduizend jaar oud te kunnen lezen, komen ook veel onderwerpen uit de rijke Griekse en Romeinse cultuur aan bod. Bij vakoverstijgende projecten, waarbij we verschillende vaardigheden van de leerlingen vragen, laten we leerlingen ontdekken dat thema’s die in de oudheid al een grote rol speelden, nog steeds actueel zijn.

Een leerling mag met een vwo-advies naar de gymnasiumbrugklas. Maar bij twijfel kan een leerling ook starten in een gewone vwo-brugklas. Hij of zij maakt in het eerste leerjaar kennis met de klassieke oudheid bij het vak Antieke cultuur. Halverwege de brugklas is het voor deze leerlingen mogelijk om een inhaalprogramma te volgen. In het tweede leerjaar kan de leerling alsnog naar het gymnasium gaan.

Technasium

Wij zijn een Technasiumschool. In leerjaar 1 oriënteert uw kind zich op het Technasium. In de brugklas havo, havo/vwo en vwo (atheneum) maakt uw zoon of dochter kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen. Hij of zij voert in projectvorm twee opdrachten voor het bedrijfsleven uit.

Uw kind wordt uitgedaagd een passende oplossing voor het aangeboden probleem te vinden. Hij of zij doet veel kennis op en leert nieuwe vaardigheden in de praktijk. Na deze oriëntatie kan uw kind kiezen voor het Technasium in de tweede klas.

Informatie
Technasium informatie
Informatie
Technasium vragen

Cultuur

Cultuur is één van de belangrijkste pijlers van onze steeds veranderende maatschappij. Het brengt mensen samen en houdt de samenleving een spiegel voor.

Wij besteden daarom veel aandacht aan cultuur in ons onderwijsaanbod en in de buitenschoolse activiteiten. Muziek en Beeldende Kunst zijn examenvakken, het vak drama wordt gegeven in de onderbouw en bij de talen is literatuur een essentieel onderdeel. Jaarlijks zijn er diverse concerten en voorstellingen op school. Ook bezoeken leerlingen voorstellingen elders voor het vak CKV en Kunst. 
Projectdagen, zoals de Groene Dagen, Lyceumdag en de meerdaagse reizen zijn uitgelezen momenten om natuur en cultuur met elkaar te verbinden en het belang van beide voor de algemene vorming van jongeren centraal te stellen.
Cultuur brengt mensen samen en ook vanuit die optiek is het samen musiceren, samen creëren, samen op reis gaan een belangrijk element in de visie van onze school.

Anglia Certificate of English 

Op de hogescholen en universiteiten wordt Engels steeds belangrijker. Daarom bieden wij voor het vak Engels uw kind jaarlijks de mogelijkheid deel te nemen aan de internationaal erkende examens van Anglia. Het certificaat geeft aan hoe goed uw zoon of dochter het Engels beheerst. Haalt hij of zij een certificaat op het hoogste niveau, dan krijgt hij of zij zonder taaltoets toegang tot Engelstalige hogescholen en universiteiten. Wij stimuleren het om mee te doen met de Anglia-examens en zijn trots op de resultaten die onze leerlingen halen. Voor deelname aan het examen vragen wij van u een bijdrage. 

Aansluitingsprogramma hbo en universiteit

We doen mee aan het aansluitingsprogramma havo-hbo van Hogeschool InHolland te Leiden en aan het aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden. Wil uw kind in de bovenbouw naast het gewone schoolprogramma bijzondere colleges en onderzoeksprogramma’s aan de hogeschool of universiteit volgen? Dan kan uw zoon of dochter dat laten weten aan de mentor.

Het programma op het HBO voor de havo-leerlingen stimuleert een creatieve en ondernemende houding. Daarnaast ontdekken leerlingen hun talent en leren ze dit ontwikkelen. Door samen te werken met leerlingen en studenten uit verschillende profielen ontwikkelen ze een meer multidisciplinaire kijk op de vraagstukken waaraan zij werken. Leerlingen ronden tijdens het Pre-HBO traject ook al hun Profielwerkstuk af. De universiteit biedt twee activiteiten: PRE-Classes en PRE-University.

In de PRE-classes maakt uw kind in vijf tot acht bijeenkomsten kennis met het onderzoek dat een opleiding in Leiden doet. Uw kind gaat mee op excursie, komt in contact met studenten en besteedt aandacht aan de maatschappelijke relevantie van het onderzoeksgebied.

Pre-University College (PRE) is een tweejarig programma, waarbij uw kind een middag in de week in Leiden college volgt. Het is een breed programma waarbij uw kind zelf een onderzoek doet en op excursie gaat.