Communicatie met de school

Ouderavond

Het cursusjaar starten we met een ouderavond. Op deze avond krijgt u de belangrijkste informatie van het schooljaar en kunt u kennis maken met de klassencoach. 

De data kunt u vinden in de webagenda:   https://groenehartscholen.nl/rijnwoude/

Gespreksavonden

Twee keer per jaar organiseren wij een avond waar u in de gelegenheid bent om over belangrijke zaken als de studievoortgang en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind te praten.  In december is dit de tafeltjesavond waar u voor gesprekken met de vakdocenten kunt intekenen. In maart vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen u, de leerling en de klassencoach.

Rapporten

Naast de cijfersite Magister, waar u altijd de laatste cijferresultaten van uw kind kunt bekijken, krijgt uw kind drie keer per jaar een cijferoverzicht. Hierop staat het gemiddelde cijfer per vak.

Nieuwsbrief

Wij brengen vijf keer per jaar het digitale ouderbulletin uit. Hierin staat informatie over buitenschoolse activiteiten, onderwijsontwikkelingen en nieuws van CSG Groene Hart.

Contact met ouders

Als u een mail stuurt aan één van de collega’s van ons team ontvangt u in principe binnen een werkdag een reactie. Wanneer u telefonisch contact opneemt en de betreffende collega is niet direct telefonisch beschikbaar, dan is de afspraak dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Als de collega langer dan een werkdag afwezig is, kunt u een telefoontje of mailtje verwachten op de dag dat hij of zij weer terug is.

Online informatie

Op onze website staat nieuws en algemene informatie over de school. We werken met Magister om de cijfers bij te houden en gebruiken Zermelo voor onze roosters. (Op de website staan ook de links naar Magister en Zermelo.)
De schoolwiki (daar bent u nu) is waar u alle praktische informatie over school vindt.

Ouderklankbordgroep

Wij hebben een ouderklankbordgroep die bestaat uit ouders van leerlingen uit diverse leerjaren. De ouders die hierin zitten, hebben regelmatig overleg met de directie en geven advies en feedback over praktische zaken: dingen die goed gaan, maar ook zaken die we kunnen verbeteren. Wilt u meer weten of zich aanmelden, dan kunt u mailen naar klankbordgroeprijnwoude@youscope.nl .

Medezeggenschap

Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Daarin is de deelraad van Rijnwoude vertegenwoordigd.

Voor zaken die alleen over Rijnwoude gaan heeft de deelraad inspraak (instemmings- en adviesbevoegdheden). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook verantwoordelijk voor.

De deelraad van Rijnwoude heeft acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Op die manier praten ouders, leerlingen en personeel mee over alles wat hen op school raakt.

Gescheiden ouders

Als u gescheiden bent en samen met uw ex-partner het ouderlijk gezag heeft over uw kind, gaan wij ervan uit dat u als ouders elkaar op de hoogte houdt. Zo staat het ook in de wet beschreven.

Op ouderavonden en bij andere gesprekken op school over uw kind, zijn in principe beide ouders welkom. Als dit niet kan, of u wilt dit niet, kunt u daarover contact opnemen met de schoolleiding. U kunt het protocol gescheiden ouders nalezen voor meer informatie over hoe wij met gescheiden ouders communiceren.

Protocol
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u graag met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen.U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de teamcoördinator of de directeur.Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor Rijnwoude en voor CSG Groene Hart. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn. 
Wanneer de aard van uw klacht contact met docent, teamcoördinator of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om van seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor CSG Groene Hart.

Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld.

Contactpersoon voor Rijnwoude is Dhr. H. Rutgers.

De klachtencommissie van SCOPE scholengroep kunt u bereiken via de ambtelijk secretaris, mevr. I. Pieterse-Keijzer.

Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contact vertrouwenspersoon Rijnwoude

Dhr. H. Rutgers

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs

Mevr. M. Fillié, telefoon: 0172 - 606209

Contact klachtencommissie SCOPE

Mevr. I. Pieterse-Keijzer