Onderwijs: Leren met uitzicht

Onderwijs

Op onze school begint uw kind het eerste leerjaar met vmbo-basis/kader, vmbo-tl (mavo) of havo. Leerlingen van vmbo-basis/kader stappen na het tweede leerjaar over naar het Groene Hart Leerpark, havoleerlingen gaan na het derde leerjaar naar het Groene Hart Lyceum.De vmbo-tl-leerlingen (mavo) doen eindexamen op onze vestiging.

Door aan opdrachten en projecten te werken, ontwikkelt uw kind belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en presenteren.

In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. Alle lokalen hebben de beschikking over een smartboard en Apple TV. Via Apple TV kan een iPad verbinding maken met het smartboard. Daarnaast is er een groot leerplein waar computers staan. Uw kind kan daar zelfstandig aan het werk. Doordat de indeling van het gebouw transparant is, houden de docenten vanuit de lokalen hierop gemakkelijk toezicht. Met name in dit onderwijsgedeelte heerst een echte ‘leersfeer’.

Dankzij de iPad kunnen onze docenten hun onderwijs uitdagender maken en beter inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Een sociaal veilig pedagogisch klimaat op school is belangrijk voor het welzijn van leerlingen. Daarnaast moeten scholen voldoen aan de 'wet veiligheid op school' en de 'wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. In 2021 hebben wij samen met de GGD het traject ‘Sociale Veiligheid’ doorlopen. Hierbij is er sociaal veiligheidsbeleid ontwikkeld dat visueel is weergegeven in een interactieve PDF (zie document hieronder).

Informatie
Sociale Veiligheidsbeleid Groene Hart Rijnwoude 2023

Onderwijstijd

Er is veel vrijheid voor de school bij het inrichten van het onderwijsprogramma. Een groot deel van de tijd bestaat uit lessen. In de lessentabel hieronder is opgenomen welke vakken er per jaar worden gegeven. Naast de lessen biedt de school extra activiteiten, bijvoorbeeld aan excursies of (maatschappelijke) stages. In overleg met de deelraden is vastgelegd dat dit ook onderdeel is van de onderwijstijd. Hiermee bieden we iedere leerling de mogelijkheid om een programma te volgen dat voldoet aan de minimale onderwijstijd van 3700 uur gedurende de vier jaar van het VMBO.

Lesuren

De regulier lessen duren 50 minuten. We proberen in de onderbouw niet meer dan zeven lesuren per dag te geven. In de bovenbouw lukt dit vaak niet.

Op sommige momenten hebben wij een verkort rooster (40 minuten). Dit communiceren wij tijdig met de ouders.

LESURENTIJD
1e bel8.20 uur
2e bel 8.25 uur
1e uur 8.25 - 9.15 uur
2e uur 9.15 - 10.05 uur
3e uur 10.05 - 10.55 uur
pauze
1e bel 11.10 uur
2e bel 11.15 uur
4e uur 11.15- 12.05 uur
5e uur 12.05 - 12.55 uur
pauze
1e bel 13.20 uur
2e bel 13.25 uur
6e uur 13.25 - 14.15 uur
7e uur 14.15 - 15.05 uur
8e uur 15.05 - 15.55 uur

Vrijwillige bijdrage

Hieronder volgt een overzicht van de vrijwillige bijdrage van het schooljaar 2023-2024. Voor komend schooljaar zullen deze vrijwillige bijdrage voor het grootste gedeelte gelijk blijven. De kosten voor de boeken worden gesubsidieerd door de overheid en zullen dus niet doorberekend worden. 

Daarnaast zullen de leerlingen zelf nog enige materialen moeten aanschaffen, waaronder een schooltas (die geschikt is voor een iPad), schrijfgerei, schriften, etui, leesboekjes voor Nederlands en tekenmateriaal. Exacte informatie ontvangen de aangemelde leerlingen altijd voor de zomervakantie. 

OnderwerpLeerjaar 1leerjaar 2leerjaar 3Leerjaar 4
Ouderbijdrage iPad€ 100,-€ 100,-€ 100,-€ 100,-

Huur kluisje

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 10,-
Kamp€ 120,-x€ 250,-x

Excursies

€ 30,-€ 30,-

€ 50,- 

€ 20,-
Vrijwillige
ouderbijdrage
€ 50,-€ 50,-€ 50,-€ 50,-

Totaal

€ 310,-€ 190,-€ 460,-€ 180,-

Somtoday en Zermelo

Somtoday is ons leerlingvolgsysteem. U heeft ook toegang tot Somtoday. Hierin kunt u bijvoorbeeld zien welke cijfers uw kind gehaald heeft en wat het huiswerk is. Ook andere belangrijke informatie, zoals absentie en te laat komen, vindt u in Somtoday. In Zermelo kunt u het dagrooster vinden van uw kind, absenties van docenten en lokaalwijzigingen. U kunt inloggen in Somtoday en Zermelo met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van de school heeft gekregen.

Bevordering

Uw kind krijgt aan het begin van elk cursusjaar de bevorderingsrichtlijnen. Het complete overzicht van deze richtlijnen voor alle leerjaren is op te vragen bij de vestigingsadministratie.

Zittenblijven in het eerste leerjaar kan bij ons in principe niet. Heeft uw kind veel moeite om de lessen op zijn of haar niveau te volgen, dan gaat hij of zij door naar het volgende leerjaar maar dan op een beter passend niveau. Uw kind blijft dan met leeftijdgenoten de lessen volgen.

Ná het eerste leerjaar kan uw kind wel blijven zitten. Dat gebeurt, als alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen zijn, in goed overleg met de mentor en de betrokken leerlingcoördinator.

Informatie
Overgangsrichtlijnen Vanaf 2023 2024

Christelijke school

Onze school is een christelijke school. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, bij de dagopeningen, in de vieringen rondom christelijke feestdagen en bij het vak levensbeschouwelijke vorming.

Extra examenvakken

Uw kind kan bij de vakkkenpakketkeuze in leerjaar 3 een extra vak kiezen. Wel moet er dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het lerarenteam moet er vertrouwen in hebben dat uw zoon of dochter deze extra belasting aankan.
  • Het moet roostertechnisch mogelijk zijn.

Gezonde school

Het is bekend dat jongeren vanaf twaalf jaar kunnen gaan roken, drinken en blowen. Het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ probeert deze ontwikkeling af te remmen. Onze school neemt deel aan dit preventieproject samen met de GGD Hollands Midden en Centrum verslavingszorg Parnassia. In de onderbouw wordt de lesstof over tabak, alcohol, cannabis, gokken en XTC behandeld tijdens de lessen biologie en levensbeschouwelijke vorming.

Excursies en andere activiteiten

Ook buiten de school organiseren we leeractiviteiten. Deze activiteiten hebben vaak een vakoverstijgend thema en vormen een aanvulling op het onderwijsprogramma.

We hebben regelmatig excursies. Het jaar start met een kennismakingskamp van drie dagen voor de leerlingen van klas 1. Daarnaast zijn er nog vele vakexcursies zoals naar het Archeon, diverse musea, Den Haag en het concentratiekamp in Vught.

Leerlingen uit 3 vmbo-tl gaan ieder jaar in september op werkweek. Enthousiaste docenten organiseren deze reis en zij komen net als de leerlingen met prachtige verhalen terug. Deze werkweek staat vooral in het teken van teambuilding.

Leerlingenraad

Wij vragen aan leerlingen mee te denken op het gebied van het schoolgebouw, de regels en de organisatie van activiteiten. Uw kind kan deelnemen aan de leerlingenraad om hieraan bij te dragen.

Vroegtijdig schoolverlaters

Wij zijn er trots op dat er vanuit de scholen de afgelopen jaren geen leerlingen de school vroegtijdig hebben verlaten, zonder dat er een passend vervolg voor hen is gevonden.

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.