Begeleiding

Overdracht basisschool - middelbare school

Voordat uw kind start op onze school vindt er een persoonlijke overdracht plaats met de leerkracht van groep 8. We wisselen informatie uit om onze leerlingen op school zo goed mogelijk persoonlijk te begeleiden. De nieuwe klassencoach van uw kind heeft deze informatie nodig en we gebruiken het digitale dossier dat we van de basisschool krijgen om te bepalen of uw kind extra begeleiding, aandacht of ondersteuning nodig heeft.

Nieuwe leerlingen

Als leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is dit reuze spannend. Om dit proces te ondersteunen, starten we op Rijnwoude het leerjaar met een aantal kennismakingsactiviteiten. Uw kind leert andere kinderen goed kennen door samen allerlei leuke activiteiten te doen. Eenmaal op onze school voelt uw kind zich binnen de kortste keren thuis.

De klassencoach als spil

De klassencoach is dé persoonlijk begeleider van uw kind. Hij of zij houdt de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van u of uw kind en signaleert problemen. Ook onderhoudt de klassencoach contact met u en uw kind.
Merkt u dat uw kind problemen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de klassencoach. Hij of zij kan u of uw kind doorverwijzen naar een team van (vak)docenten, remedial teacher, zorgcoördinator, counselor, teamcoördinatoren, decaan, schoolpsycholoog en een orthopedagoog.

U krijgt aan het begin van het leerjaar te horen wie de klassencoach van uw kind is.

Keuzebegeleiding

Eén van de belangrijkste dingen die uw kind leert op school is, waar hij of zij goed in is, waar hij of zij gelukkig van wordt en wat hij of zij voor ambities heeft. Uw kind gaat keuzes maken voor de toekomst: in welke vakken doe ik straks examen, welke vervolgopleiding vind ik leuk en wat is haalbaar voor mij? Wij helpen met het maken van die keuzes.Gaat uw kind naar het Leerpark om vmbo basis/kader te doen, of naar het Lyceum voor de havo, dan zorgt de klassencoach voor een goede overgang. Leerlingen die examen vmbo-tl doen, blijven op Rijnwoude en krijgen hulp bij het kiezen van een profiel en van een vervolgopleiding. De decaan ondersteunt hierbij.

Begeleiding topsporters en creatieve talenten

Leerlingen met bijzondere talenten op muziek-, theater- en sportgebied bieden we extra begeleiding waar dit mogelijk is.

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen, kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van uw kind.

De klassencoach kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. De zorgcoördinator is degene die ervoor zorgt dat een leerling met problemen de juiste zorg en begeleiding krijgt.

Als een leerling gedrag laat zien dat wij echt zorgelijk vinden, schakelt de klassencoach de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de schoolpsycholoog, orthopedagoog en zorgcoördinator, samen met de teamcoördinator. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

De counselor is er voor leerlingen die graag met iemand willen spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor met een leerling bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Als er toch iemand anders bij het probleem betrokken wordt, gebeurt dit in overleg.

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse testen. Op basis hiervan bekijken we of extra hulp van een remedial teacher nodig is. Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie dan komt hij of zij in aanmerking voor voorzieningen zoals remedial teaching, extra tijd bij proefwerken enzovoorts. Uw kind krijgt dan een eigen steunkaart, waarop staat van welke voorzieningen hij of zij gebruik kan maken.

Voor vragen omtrent dyslexie en dyscalculie kunnen u en uw kind bij de dyslexiebegeleider of dyscalculiebegeleider terecht. Als het nodig is, betrekken we hier de schoolpsycholoog of orthopedagoog bij.

Protocol
Dyscalculieprotocol
Protocol
Dyslexieprotocol

Hulp van buiten de school

Wanneer uw kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, kan het zijn dat wij niet de kennis in huis hebben om dit aan te bieden. Wij schakelen dan in overleg met u als ouders het Zorg Advies Team in (flexZAT) in. Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voorjeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de externe hulp die we kunnen inschakelen.

Wij zorgen ervoor dat u altijd betrokken bent bij de begeleiding van uw kind. U bent bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Groepsactiviteiten

Voor regelmatig voorkomende problemen zijn er verschillende groepsactiviteiten:

  • Training van de sociale vaardigheden (alleen voor onderbouwleerlingen).
  • Beter omgaan met faalangst (BOF).
  • Steungroep Rouw en Verlies (hulp bij het verwerken van een overlijden binnen het gezin).
  • ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Pesten

Gepest worden is één van de vervelende dingen die een kind kan overkomen op school. Door het jaar heen besteedt de klassencoach van uw kind daarom verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar.  In de brugklas besteden we er aandacht aan in de vorm van een theatervoorstelling in combinatie met lessen bij het vak drama. Dit gebeurt rondom de vierde week van september, "de pestweek".

Het liefst voorkomen we pesten. Wanneer het toch gebeurt dat uw kind gepest wordt, neemt de klassencoach het voortouw om het pesten te stoppen. U en uw dochter/zoon kunnen de klassencoach hier altijd over aanspreken. De klassencoach neemt de tijd om de klas als geheel of om individuele leerlingen aan te spreken op hun gedrag. We volgen daarbij het antipestprotocol en kunnen ‘No Blame’ inzetten . No blame is een methode die toegepast wordt door de counselor en de methode is gericht op de bewustwoording bij de betrokken leerlingen, - de gepeste leerling, de pester(s) en omstander(s) -, met als doel het stoppen van pestgedrag. We besteden ook aandacht aan pestgedrag op sociale media en stellen regels op voor het gebruik van de iPad op school.

Protocol
Protocol bij Pesten

Gezonde school

Het is bekend dat jongeren vanaf twaalf jaar kunnen gaan roken, drinken en blowen. Het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ probeert deze ontwikkeling af te remmen. Onze school neemt deel aan dit preventieproject samen met de GGD Hollands Midden en Centrum verslavingszorg Parnassia. In de onderbouw wordt de lesstof over tabak, alcohol, cannabis, gokken en XTC behandeld tijdens de lessen biologie en levensbeschouwelijke vorming.

Schoolagent

De schoolagent, Hans Keller, is verantwoordelijk voor alle Groene Hart scholen. Hij komt regelmatig kijken op school en is de schakel tussen school, leerlingen en wijkagent.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Informatie
Jeugdgezondheidszorg Jgz

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. CSG Groene Hart werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Op Rijnwoude is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.

Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking