Begeleiding

Sociale veiligheid

Een sociaal veilig pedagogisch klimaat op school is belangrijk voor het welzijn van leerlingen. Daarnaast moeten scholen voldoen aan de 'wet veiligheid op school' en de 'wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. In 2021 hebben wij samen met de GGD het traject ‘Sociale Veiligheid’ doorlopen. Hierbij is er sociaal veiligheidsbeleid ontwikkeld dat visueel is weergegeven in een interactieve PDF (zie document hieronder). Middels deze systeemaanpak streven we naar een leef- en leerklimaat waarin schoolprofessionals, onze leerlingen en ouders/verzorgers zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met onze school. Want een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Daarnaast heeft dit beleidsplan sociale veiligheid als doel kennis onder professionals, leerlingen en ouders/verzorgers te vergroten, zodat alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school worden tegengegaan en waar mogelijk voorkomen.

Het document geeft per rol binnen onze school taken en verantwoordelijkheden weer op het gebied van sociale veiligheid. Zo kan elke betrokkene snel en praktisch doorgronden wat het sociaal veiligheidsbeleid voor zijn of haar functie betekent, en geeft het inzicht aan leerlingen en hun ouders/verzorgers wat zij van Groene Hart Rijnwoude kunnen verwachten en wat de school van hun verwacht. Vanuit de hoofdpagina kunt u zelf kiezen welke informatie u wil lezen door daar op te klikken, ook vindt u de algemene afspraken en algemene informatie rondom sociale veiligheid onder de witte kopjes aan de rechter kant van de hoofdpagina.

Op het Groene Hart Rijnwoude vinden we een sociaal veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor onze leerlingen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers.
Daarom hebben wij samen met de GGD een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u downloaden. Door te klikken op de pictogrammen leest u van alles over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Door de realisering van het beleidsplan Sociale Veiligheid en de daaraan verbonden activiteiten heeft Groene Hart Rijnwoude het vignet Gezonde School behaald. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

[document not found: 1504f1a2-e240-4ad2-a785-ef1314f2e249]

Overdracht basisschool - middelbare school

Voordat uw kind start op onze school vindt er een persoonlijke overdracht plaats met de leerkracht van groep 8. We wisselen informatie uit om onze leerlingen op school zo goed mogelijk persoonlijk te begeleiden. De nieuwe mentor van uw kind heeft deze informatie nodig en we gebruiken het digitale dossier dat we van de basisschool krijgen om te bepalen of uw kind extra begeleiding, aandacht of ondersteuning nodig heeft.

Nieuwe leerlingen

Als leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is dit reuze spannend. Om dit proces te ondersteunen, starten we op Rijnwoude het leerjaar met een aantal kennismakingsactiviteiten. Uw kind leert andere kinderen goed kennen door samen allerlei leuke activiteiten te doen. Eenmaal op onze school voelt uw kind zich binnen de kortste keren thuis.

De mentor als spil

De mentor is dé persoonlijk begeleider van uw kind. Hij of zij houdt de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van u of uw kind en signaleert problemen. Ook onderhoudt de mentor contact met u en uw kind. Merkt u dat uw kind problemen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de mentor. Hij of zij kan u of uw kind doorverwijzen naar een team van (vak)docenten, remedial teacher, zorgcoördinator, counselor, leerlingcoördinatoren, decaan, schoolpsycholoog en een orthopedagoog.

U krijgt aan het begin van het leerjaar te horen wie de mentor van uw kind is.

Keuzebegeleiding

Eén van de belangrijkste dingen die uw kind leert op school is, waar hij of zij goed in is, waar hij of zij gelukkig van wordt en wat hij of zij voor ambities heeft. Uw kind gaat keuzes maken voor de toekomst: in welke vakken doe ik straks examen, welke vervolgopleiding vind ik leuk en wat is haalbaar voor mij? Wij helpen met het maken van die keuzes. Gaat uw kind naar het Leerpark om vmbo basis/kader te doen, of naar het Lyceum voor de havo, dan zorgt de mentor voor een goede overgang. Leerlingen die examen vmbo-tl doen, blijven op Rijnwoude en krijgen hulp bij het kiezen van een profiel en van een vervolgopleiding. De decaan ondersteunt hierbij.

Begeleiding topsporters en creatieve talenten

Leerlingen met bijzondere talenten op muziek-, theater- en sportgebied bieden we extra begeleiding waar dit mogelijk is.

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen, kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van uw kind.

De mentor kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. De zorgcoördinator is degene die ervoor zorgt dat een leerling met problemen de juiste zorg en begeleiding krijgt.

Als een leerling gedrag laat zien dat wij echt zorgelijk vinden, schakelt de mentor de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de schoolpsycholoog, orthopedagoog en zorgcoördinator, samen met de leerlingcoördinator. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

De counselor is er voor leerlingen die graag met iemand willen spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor met een leerling bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Als er toch iemand anders bij het probleem betrokken wordt, gebeurt dit in overleg.

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse testen. Op basis hiervan bekijken we of extra hulp van een remedial teacher nodig is. Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie dan komt hij of zij in aanmerking voor voorzieningen zoals remedial teaching, extra tijd bij proefwerken enzovoorts. Uw kind krijgt dan een eigen steunkaart, waarop staat van welke voorzieningen hij of zij gebruik kan maken.

Voor vragen omtrent dyslexie en dyscalculie kunnen u en uw kind bij de dyslexiebegeleider of dyscalculiebegeleider terecht. Als het nodig is, betrekken we hier de schoolpsycholoog of orthopedagoog bij.

Hulp van buiten de school

Wanneer uw kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, kan het zijn dat wij niet de kennis in huis hebben om dit aan te bieden. Wij schakelen dan in overleg met u als ouders het Zorg Advies Team in (flexZAT) in. Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voorjeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de externe hulp die we kunnen inschakelen.

Wij zorgen ervoor dat u altijd betrokken bent bij de begeleiding van uw kind. U bent bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Groepsactiviteiten

Voor regelmatig voorkomende problemen zijn er verschillende groepsactiviteiten:

  • Training van de sociale vaardigheden (alleen voor onderbouwleerlingen).
  • Beter omgaan met faalangst (BOF).
  • Steungroep Rouw en Verlies (hulp bij het verwerken van een overlijden binnen het gezin).
  • ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Pesten

Gepest worden is één van de vervelende dingen die een kind kan overkomen op school. Door het jaar heen besteedt de mentor van uw kind daarom verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar.  In de brugklas besteden we er aandacht aan in de vorm van een theatervoorstelling in combinatie met lessen bij het vak drama. Dit gebeurt rondom de vierde week van september, "de pestweek".

Het liefst voorkomen we pesten. Wanneer het toch gebeurt dat uw kind gepest wordt, neemt de mentor het voortouw om het pesten te stoppen. U en uw dochter/zoon kunnen de mentor hier altijd over aanspreken. De mentor neemt de tijd om de klas als geheel of om individuele leerlingen aan te spreken op hun gedrag. We volgen daarbij het antipestprotocol en kunnen ‘No Blame’ inzetten . No blame is een methode die toegepast wordt door de counselor en de methode is gericht op de bewustwoording bij de betrokken leerlingen, - de gepeste leerling, de pester(s) en omstander(s) -, met als doel het stoppen van pestgedrag. We besteden ook aandacht aan pestgedrag op sociale media en stellen regels op voor het gebruik van de iPad op school.

Protocol
Protocol bij Pesten
Protocol
Protocol Sociale Media 2022

Gezonde school

Het is bekend dat jongeren vanaf twaalf jaar kunnen gaan roken, drinken en blowen. Het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ probeert deze ontwikkeling af te remmen. Onze school neemt deel aan dit preventieproject samen met de GGD Hollands Midden en Centrum verslavingszorg Parnassia. In de onderbouw wordt de lesstof over tabak, alcohol, cannabis, gokken en XTC behandeld tijdens de lessen biologie en levensbeschouwelijke vorming.

Schoolagent

De schoolagent, Hans Keller, is verantwoordelijk voor alle Groene Hart scholen. Hij komt regelmatig kijken op school en is de schakel tussen school, leerlingen en wijkagent.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. CSG Groene Hart werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Op Rijnwoude is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.

Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking