Communicatie met de school

Nieuwsbrieven

Tweewekelijks versturen we via e-mail onze nieuwsbrief, de TOPpers. Hierin staat praktische informatie, activiteiten, nieuws en de agenda. 
De mentor van uw kind houdt u op de hoogte van het wel en wee van de klas.
Als het nodig is, versturen we een nieuwsbrief over de iPad.

  E-mail

  Via de e-mail wordt u goed op de hoogte gehouden van alles wat nieuwswaardig is voor uw kind. Ook kunt u via de e-mail altijd contact opnemen met de mentor en/of de vakdocent, de administratie en de onderwijsassistenten.

  Facebook

  Op onze Facebookpagina vindt u foto’s en leuke nieuwtjes. In het privacyreglement kunt u lezen hoe we met de privacy van uw kind omgaan.

  Protocol
  Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

  Somtoday (leerlingvolgsysteem)

  Via Somtoday houdt u bij hoe uw kind het doet op school. U kunt zien welke cijfers uw kind gehaald heeft en wat het huiswerk is. Ook andere belangrijke informatie, zoals absentie en te laat komen, vindt u in Somtoday. U kunt inloggen in Somtoday met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u van de school heeft gekregen.

  Rapporten

  Na elke periode krijgt uw kind een cijferoverzicht. Op het overzicht staat een periodecijfer en een gemiddeld cijfer. Via Somtoday kunt u altijd bekijken welke cijfers uw kind gehaald heeft.

  Uw kind werkt bij ons ook het hele jaar door aan projecten. Daarvan krijgt u een vaardighedenoverzicht. De beoordeling die uw kind daarin krijgt is goed, voldoende, twijfelachtig of onvoldoende. We beoordelen de vaardigheden leer- en werkhouding, samenwerken, plannen, presenteren en reflectie.

  Website

  Op onze website staat nieuws en algemene informatie over de school. Ook vindt u daar links naar Zermelo (roosterinformatie) en Somtoday. Praktische informatie vindt u in onze online schoolgids, de schoolwiki (daar bent u nu).

  Gescheiden ouders

  In dit protocol staat vermeld hoe wij omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders. We gaan ervan uit dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Als dat niet zo is vragen we u te handelen zoals in het protocol is aangegeven.

  Protocol
  Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

  Medezeggenschap

  Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Daarin is de deelraad (dmr) van de Topmavo vertegenwoordigd.

  Voor zaken die alleen over de Topmavo gaan, heeft de deelraad inspraak (instemmings- en adviesbevoegdheden). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook verantwoordelijk voor.

  De deelraad van de Topmavo heeft acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Op die manier praten ouders, leerlingen en personeel mee over alles wat hen op school raakt.

  Ouderklankbordgroep

  Wij hebben een ouderklankbordgroep die bestaat uit ouders van leerlingen uit diverse leerjaren. De ouders die hierin deelnemen, hebben regelmatig overleg met de directie en geven advies en feedback over praktische zaken: dingen die goed gaan, maar ook zaken die we kunnen verbeteren. Wilt u meer weten of zich aanmelden, mail dan de ouderraad.

  Enquêtes

  Regelmatig vragen wij leerlingen, ouders en docenten om een enquête in te vullen. Dit is voor ons een manier om te weten wat er speelt op school en ons onderwijs kritisch te volgen. Met de uitkomsten verbeteren we ons onderwijs en onze organisatie.

  Klachtenregeling

  Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u graag met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen. U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider of de directeur.

  Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor de Topmavo en voor CSG Groene Hart. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn.

  Wanneer de aard van uw klacht contact met docent, afdelingsleider of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor CSG Groene Hart.

  Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld. Contactpersoon voor de Topmavo is mevr. M. Breedeveld. De klachtencommissie van SCOPE scholengroep kunt u bereiken via de ambtelijk secretaris, mevr. I. Pieterse-Keijzer.

  Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

  Contact vertrouwenspersoon TOPMAVO

  Mevr. M. Breedeveld

  SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs

  SCOPE vertrouwenspersonen
  Arnoud Kok en Anjo Pluijmers
  telefoon 070 – 2600032 of 06 – 81316936
  info@cvp-plus.nl.

  Contact klachtencommissie SCOPE

  Mevr. I. Pieterse-Keijzer

  Informatie
  Klachtenregeling SCOPE scholengroep