Onderwijs: Meer dan leren

Stimulerende leeromgeving

Op de Groene Hart Topmavo volgt uw kind de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) of het havotraject tot en met klas 3. In ons onderwijs leggen we de nadruk op een goede leerhouding en studievaardigheden. Zo doen onze leerlingen met interesse en plezier de kennis op die nodig is om hun diploma te halen. We stimuleren hen om van klas 1 tot en met klas 4 het maximale uit zichzelf te halen.

We scheppen een veilige leeromgeving met een team dat uw kind zo goed mogelijk begeleidt. Zo bieden we de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Wanneer blijkt dat uw kind het goed genoeg doet op school om de havo aan te kunnen, kan dit gewoon op de Topmavo. Hij of zij blijft in een vertrouwde omgeving, met begeleiding en een leerstijl die bekend zijn. Vanaf begin 2019 doen we dit in een gloednieuw gebouw aan de Tolstraat. De ruimtes zijn beter gefaciliteerd, het gebouw is ruim en overzichtelijk en aangepast aan onze manier van leren.

Op de Topmavo staat de leerling centraal. TOP staat voor Talent Ontwikkelen tot Prestaties. Leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze hierin kunnen doorgroeien. Kennis opdoen en praktische vaardigheden ontwikkelen gaan hand in hand. Na de Topmavo gaat uw kind goed voorbereid naar het mbo of de bovenbouw van de havo.

Team

Rondom iedere klas staat een team van docenten en onderwijsassistenten, dat er samen verantwoordelijk voor is dat uw kind het beste onderwijs en de beste begeleiding krijgt. Uw kind krijgt zo veel mogelijk les en begeleiding van dit team. De mentor geeft de leerlingen meerdere uren per week les en geeft uw kind de meeste aandacht en begeleiding. Hij of zij krijgt hierbij steun van de leerlingencoördinator.

Leerdomeinen en topuren

In de onderbouw krijgt uw kind les in acht vakken en leerdomeinen. Leerlingen doen er de kennis op die ze nodig hebben en oefenen vaardigheden die voor dat vak of leerdomein belangrijk zijn.

Een leerdomein bestaat uit verschillende vakken die samen één vak vormen. Zo bestaat mens & natuur uit de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Het verband tussen de verschillende vakken is voor de leerlingen duidelijker en op deze manier hebben zij minder vakken op het rooster staan.

Tijdens de topuren werken de leerlingen aan projecten. Soms een project dat voor verdieping zorgt binnen een leerdomein, soms een project dat twee leerdomeinen samenbrengt. Uw kind werkt regelmatig samen met andere kinderen. Hij of zij gebruikt de iPad om informatie op te zoeken en te verwerken of om presentaties te maken.

Onderwijstijd

Er is veel vrijheid voor de school bij het inrichten van het onderwijsprogramma. Een groot deel van de tijd bestaat uit lessen. In de lessentabel hieronder is opgenomen welke vakken er per jaar worden gegeven. Naast de lessen biedt de school extra activiteiten, bijvoorbeeld aan excursies of (maatschappelijke) stages. In overleg met de deelraden is vastgelegd dat dit ook onderdeel is van de onderwijstijd. Hiermee bieden we iedere leerling de mogelijkheid om een programma te volgen dat voldoet aan de minimale onderwijstijd van 3.700 uur gedurende de vier jaar van het vmbo.

Lessentabellen 

Lessentabel klas 1 en 2 TL(/H)


1 TL1 TL/h2 TL2 TL/H
Nederlands3 3,53 3
Frans2 2 2 2
Duits 3 3
Engels3 3 2 3
Wiskunde3 3,53 3
Geschiedenis
Aardrijkskunde
LM
Economie
Mens en Maatschappij 4 4 4 4
NASK 1 en 2
NASK 1
NASK 2
Biologie
Onderzoeksvaardigheden
Mens en Natuur4 4 4 4
Beeldende vorming
CKV
Kunst en Cultuur4 4 3 3
Informatiekunde
Bewegen en sport3 3 3 3
Topuur / D&P4 3 4 3
Talentklassen 2 2 2 2
RT - uur 1*
Totaal 32323333

Lessentabel klas 3 en 4 TL(/H)


3 TL3 h (M)3h (N) 4TL
Nederlands3 33 4
FransK2,52 1K3,5
Duits2,52 1K3,5
Engels2,53 33
Wiskunde3 3,53,5K4
GeschiedenisK2,52,51 K3,5
Aardrijkskundek22,52,5K3,5
LM1,5
Economie2 2,52,5K3,5
Mens en Maatschappij NASK 1 en 2 2 2
NASK 1K2 1 k3,5
NASK 22 1 K4
Biologie2 1 K3,5
Onderzoeksvaardigheden 1
Mens en NatuurBeeldende vorming2 K4
CKV0*
Kunst en Cultuur
33
Informatiekunde0,5
Bewegen en sport2222
Topuur / D&P4444,5
Talentklassen RT - uur 
Totaal 27,53232,5

iPad als leermiddel

Zoals iedere school gebruiken we boeken en schriften. Als aanvulling daarop, om te zorgen dat lessen interactiever en veelzijdiger zijn, werkt uw kind op de iPad. Wij zien verschillende voordelen van het werken met de iPad:

 • Uw kind kan de iPad tijdens alle lessen gebruiken (topuren en vaklessen).
 • Interactievere lessen met actuelere uitleg.
 • We kunnen op deze manier extra ondersteuning en extra uitdaging bieden.
 • Minder papier is minder afval.
 • De iPad is ook thuis te gebruiken.

De iPad schaft u via school aan. U betaalt jaarlijks via het boekenfonds een bijdrage voor het gebruik van de iPad. Na vier jaar wordt de iPad eigendom van uw kind. We gaan ervan uit dat uw kind zuinig met zijn of haar iPad omgaat. Ouders kunnen ook zelf een iPad aanschaffen.

Informatie
iPad protocol

Ondersteuning en stimulans

Wij bieden studiebegeleiding aan voor leerlingen die dit nodig hebben. De mentor meldt het kind hiervoor aan. Hij of zij betrekt daarbij ook de ouders. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

In de eerste klas bieden we ook remedial teaching en training in sociale vaardigheden aan. Zit uw kind in de brugklas (vmbo-tl) en blijkt dat hij of zij kan opstromen naar de havo, dan bieden we hem of haar vanaf maart een havotraject aan. Leerlingen in de brugklas tl/havo krijgen les op havoniveau.

Vroegtijdige schoolverlaters

Wij zijn er trots op dat er vanuit de scholen de afgelopen jaren geen leerlingen de school vroegtijdig hebben verlaten, zonder dat er een passend vervolg voor hen is gevonden.

Bevordering

Drie keer per jaar krijgt uw kind een rapport. Voor ons is dat ook een moment om aan de hand van de cijfers te kijken hoe uw kind ervoor staat. Zit uw kind nog op het juiste niveau? Gaat het lukken om een diploma te halen? Aan het begin van ieder leerjaar krijgt uw kind de bevorderingsrichtlijnen. Hierin staat welke resultaten de leerlingen nodig hebben om aan het eind van het schooljaar over te gaan naar de volgende klas. Als we zien dat uw kind niet kan voldoen aan de bevorderingsrichtlijnen, dan gaan we de route inzetten om over te stappen naar de kaderberoepsgerichte leerweg op het Leerpark.

Het examen

Uw kind doet in minstens zeven vakken eindexamen (zes theorievakken en één beroepsgericht vak). We bieden de mogelijkheid om ook een achtste vak te volgen. Leerlingen volgen naast het lesprogramma examentrainingen om zich voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Examen.

Projecten

In de topuren werkt uw kind in blokken van vijf weken aan projecten rondom een thema. Uw kind doet daarbij vakkennis en algemene kennis op en leert vaardigheden, zoals presenteren, samenwerken en zelfstandig werken. In de bovenbouw doen alle leerlingen uiteindelijk examen in het vak Dienstverlening en Producten (D&P).

Vaardigheden

Vanaf de eerste klas tot het examen werken we met uw kind aan verschillende vaardigheden. Dit is een doorlopende leerlijn: wat uw kind leert in de opeenvolgende klassen, sluit op elkaar aan. In het derde leerjaar gebruikt uw kind verschillende vaardigheden in de praktijk en tijdens de stage. Wij horen van leerlingen die na de Topmavo naar een ROC gaan, dat ze veel profijt hebben van het zelfstandig en in projecten werken bij ons op school.

Havo op de Topmavo

Wij nemen leerlingen aan die van de basisschool een vmbo-tl-advies of een vmbo-tl/havo-advies hebben gekregen. We hebben twee verschillende brugklassen: op vmbo-tl-niveau voor de leerlingen met een vmbo-tl-advies, en op havoniveau voor de leerlingen met een vmbo-tl/havo-advies (de zgn. dakpanklas).

Wanneer uw kind start in de vmbo-tl-brugklas, houden wij goed in de gaten of het mogelijk is op te stromen naar de havo. Dit doen we met de 0-toets van Cito en door de prestaties (vaardigheden en resultaten) van uw kind te volgen.

Zijn de prestaties van uw kind goed genoeg, dan gaat het vanaf maart met verdiepingsstof aan de slag om goed voorbereid naar havo 2 te gaan. Wij bieden alleen havo onderbouw aan. Na het derde jaar stapt uw kind over naar het Groene Hart Lyceum om daar klas 4 en 5 te volgen.

Talentklassen

Iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is of graag doet. Op de Topmavo krijgen leerlingen de ruimte om op school hun talenten te ontwikkelen en worden ze uitgedaagd om meer met hun talent te doen.
Eén middag in de week gaat uw kind aan de slag in de talentklas van zijn of haar keuze. Onze docenten bieden een gevarieerd programma aan. Daarbinnen besteden we extra aandacht aan de vaardigheden samenwerken en presenteren.
Op de Topmavo kiezen alle eersteklassers uit één van de vijf talentklassen: sport, atelier, science & techniek, live & media of culinair. Ook in de tweede klas staat de talentklas op de lessentabel.

Sportklas

In de sportklas krijgen leerlingen minstens twee uur in de week extra sport. Ze sporten niet alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken hebben en ze volgen clinics en bezoeken wedstrijden en demonstraties. We werken samen met onder andere sportvereniging ARC en Hockey Club Alphen.

Atelierklas

Tekenen op papier, maar ook op de iPad, schilderen, fotograferen, werken met klei en hout: voor creatieve leerlingen biedt de atelierklas volop uitdaging. In een dummy houden ze hun ideeën bij, maken ze schetsen en plakken ze afbeeldingen die inspireren. Hun werk hangen we op in het lokaal of in de gang zodat iedereen kan zien wat voor mooie, leuke en gekke dingen ze maken.

Science & techniekklas

Alle dingen die mensen bedenken en maken, horen bij techniek. Maar waarom bedenken mensen dingen en hoe maken ze die dingen dan? De jongens en meisjes van de science & techniekklas gaan met deze vragen aan de slag. Zo leren ze meer over materialen, gereedschappen en hoe dingen werken. Afwisselend ligt de nadruk op science (bedenken en ontwerpen) of techniek (maken, testen). Ze werken met hout, kunststof, papier en metaal. Dus ze leren meten, tekenen, zagen, vijlen, boren, buigen en knippen. In twee jaar maken ze zo heel wat leuke werkstukken en zijn ze in staat kleine problemen met techniek op te lossen.

Live & mediaklas

Staat uw kind graag in de schijnwerpers, dan is de live & mediaklas waarschijnlijk de juiste keuze. De leerlingen spelen, zingen en musiceren samen. Ze doen samen of juist alleen podiumervaring op en maken aan het eind van het jaar een eigen voorstelling. Ook achter de schermen is van alles te leren en te doen.

culinairklas

In de klas culinair leren leerlingen écht proeven, ruiken en voelen. Hoe gaat het er in een restaurant aan toe? Ze nemen een kijkje in de keuken en de bakkerij. Daar maken ze de lekkerste gerechten.

Christelijke school

Onze school is een christelijke school. Dat merken de leerlingen aan de manier waarop we met elkaar omgaan, de dagopeningen, in de vieringen rondom de christelijke feestdagen en het vak levensbeschouwelijke vorming. Dit is in de onderbouw gekoppeld aan het leerdomein mens & maatschappij en in de bovenbouw aan het vak maatschappijleer (L&M).

Elk jaar starten we rond kerst met het project ‘Aandacht voor een ander’ (Avea) dat we afsluiten met Pasen. De leerlingen kiezen een goed doel en daar wordt gedurende deze periode op verschillende momenten aandacht aan besteed.

Bijzondere lesactiviteiten

Wij gaan graag met onze leerlingen op excursie als dit bijdraagt aan ons onderwijs of aan hun ontwikkeling. Ook dit jaar staat er weer een aantal excursies gepland.

klas 1

 • mens & maatschappij - Archeon, Alphen aan den Rijn
 • mens & natuur - Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.

klas 2 tl en havo

 • mens & maatschappij - concentratiekamp in Vught.
 • Duits - excursie Oberhausen/Gelsenkirchen in Duitsland.
 • mens & maatschappij/mens & natuur - excursie Rijksmuseum en Nemo in Amsterdam.

klas 3 tl

 • internationalisering - vierdaagse werkweek.
 • geschiedenis - verzetsmuseum en stadswandeling.
 • L&M - bezoek Tweede Kamer.
 • Frans – excursie stad Lille.

klas 3 havo

 • kunst en aardrijkskunde – Utrechtse Heuvelrug.
 • geschiedenis - verzetsmuseum en stadswandeling.
 • Frans - excursie stad Lille.
 • topuur - Space Expo in Noordwijk.

klas 4

 • beeldende vorming - museumbezoek Den Haag.
 • aardrijkskunde - bezoek Neeltje Jans.

Maatschappelijke stage

Op de Topmavo doen de leerlingen in het tweede (vmbo-tl) of het derde jaar (havo) maatschappelijke stage. Op die manier maken ze kennis met mensen die het minder getroffen hebben, leren ze over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien ze iets meer van de wereld om zich heen. De leerlingen ronden hun maatschappelijke stage af met een voldoende of goed.

CKV

Kunst en cultuur komen aan bod in de lessen CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) in het derde jaar. We laten onze leerlingen kennis maken met allerlei verschillende culturele uitingen. Ze gaan zelfstandig naar de film of naar het theater en nemen deel aan de CKV-dag, die één keer per jaar georganiseerd wordt.

Sportproject

In het vierde leerjaar laten we onze leerlingen buiten school kennis maken met verschillende sporten. Het sportproject staat het eerste half jaar drie uur op het rooster. Een aantal weken lang sport uw kind bij de accommodatie of vereniging van de sport die hij of zij gekozen heeft. Dus fitness op de sportschool, tennis bij de tennisvereniging, waterskiën of surfen.

Mediatheek

Uw kind kan in de mediatheek terecht om (jeugd)romans en informatieve boeken te lezen en te lenen. De boeken zijn gratis te leen met de schoolpas. Deze pas ontvangt uw zoon of dochter aan het begin van het eerste cursusjaar op CSG Groene Hart.

Om zelfstandig te werken, dingen op te zoeken of werkstukken te maken, kunnen leerlingen de computers in de mediatheek gebruiken.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten twee leerlingen per leerjaar en een docent. De leerlingenraad is vooral betrokken bij de organisatie en de uitvoering van de schoolfeesten, maar ze bespreken ook andere zaken.

Schoolfeesten en klassenavonden

Omdat school meer is dan leren alleen, organiseren we een aantal feesten per jaar.

 • Tijdens het brugklaskamp aan het begin van het jaar is het brugklasfeest.
 • In oktober is er een themafeest voor alle klassen.
 • Het kerstgala in december is dé gelegenheid voor docenten en leerlingen om prachtig uitgedost naar school te komen.
 • Rond Pasen is er een feest ten bate van ons project Aandacht voor een ander.
 • Topstars is een muziekfeest in april met een echte finale (klas 1 en 2).
 • Het zomerfeest aan het einde van het jaar is deels buiten (als het niet regent).
 • Iedere mentor organiseert samen met zijn of haar mentorklas een leuke activiteit.

Mentorleerlingen

Vierdejaars leerlingen die echt wel wat in hun mars hebben, kunnen mentorleerling worden. Ze begeleiden nieuwe brugklassers, soms als een luisterend oor, maar soms ook met goede suggesties om moeilijkheden op te lossen. Ook gaan ze mee op brugklaskamp en zijn ze bij de onderbouwfeesten aanwezig.

Wij vragen leerlingen uit het vierde jaar om zich op te geven als mentorleerling.

Schoolstewards

Middelbare scholieren die pauze hebben maken rommel. Om leerlingen hiervan bewust te maken hebben we samen met de organisatie “Op IJgen Weize” de schoolstewards ingevoerd. Dit zijn leerlingen uit de derde en de vierde klas die hun medeleerlingen aanspreken op hun gedrag tijdens de pauze. Op die manier wordt sociale controle steeds vanzelfsprekender en houden we de school schoner.

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.