Afspraken en regels

Lesuren

Als er rapportvergaderingen, studiemiddagen, vieringen of andere activiteiten zijn, kan er een 40-minutenrooster gelden. Op de beeldschermen die op school hangen, ziet uw kind of er voor de volgende dag wijzigingen zijn. Vanaf 13.30 uur staat het rooster van de volgende dag op het beeldscherm. Log in bij Zermelo voor het actuele rooster van uw kind.

We zorgen ervoor dat lesuitval minimaal is en dat de lessen met een vervangende collega zoveel mogelijk doorgaan. In de onderbouw proberen we om uw kind in de onderbouw niet meer dan zeven lesuren per dag te geven. Soms is er een reden om de kinderen wat langer op school te houden. Zorg er voor dat uw kind in ieder geval iedere dag tot 16.00 uur beschikbaar is voor school.

Normaal rooster
Bel/Uur/PauzeTijd
1e bel8.15 uur
2e bel8.20 uur
1e uur8.20 - 9.10 uur
2e uur9.10 - 10.00 uur
3e uur10.00 - 10.50 uur
            1e pauze
1e bel11.05 uur
2e bel11.10 uur
4e uur11.10 - 12.00 uur
5e uur12.00 - 12.50 uur
            2e pauze
1e bel13.15 uur
2e bel13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
7e uur14.10 - 15.00 uur
8e uur15.00 - 15.50 uur
40-minutenrooster
BEL/UUR/PAUZETIJD
1e uur8.20 - 9.00 uur
2e uur 9.00 - 9.40 uur
3e uur 9.40 - 10.20 uur
             1e pauze
4e uur 10.40 - 11.20 uur
5e uur 11.20 - 12.00 uur
             2e pauze
6e uur 12.30 - 13.10 uur
7e uur 13.10 - 13.50 uur
8e uur 13.50 - 14.30 uur

Jaarrooster

Bekijk voor het actuele jaarrooster de jaarkalender. Hierin staan ook de momenten dat uw kind niet op school hoeft te komen vanwege organisatiedagen, rapportvergaderingen, studie(mid)dagen, etc.

Alle activiteiten kunnen mogelijk niet doorgaan vanwege coronamaatregelen. 

Laden...
 

Pauzes en tussenuren

In de pauze of tijdens een tussenuur blijft uw kind op school: er is plek in de aula en op het schoolplein. Om te studeren kunnen de leerlingen in de aula terecht, op de leerlingwerkplekken of in de mediatheek. Alleen in de pauzes en tussenuren (en dus niet tijdens de lessen!) mag uw kind eten, drinken of snoepen. We verwachten dat uw kind verpakkingen en restjes eten netjes in de prullenbak doet.

Vakanties

Vakanties 2021-2022

aanvang cursusjaar
ma 30 augustus 2021

herfstvakantie
ma 18 t/m vr 22 oktober 2021

kerstvakantie
ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

voorjaarsvakantie
ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

paasweekend
vr 15 april t/m ma 18 april 2022

meivakantie
ma 25 april t/m vr 6 mei 2022

hemelvaartsweekend
do 26 mei t/m vr 27 mei 2022

tweede pinksterdag
ma 6 juni 2022

zomervakantie
ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022


Lessen lichamelijke opvoeding

De gymlessen worden meestal gegeven in de gymzalen van de school. Tijdens de les draagt uw kind een korte sportbroek, sportschoenen en t-shirt zonder agressieve opschriften.

Veiligheid

De Topmavo ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

De locatieleider van de Topmavo, de heer P. Kapteyn, is verantwoordelijk voor de veiligheid op school.

Informatie
Convenant veilige school

Brandveiligheid

De Topmavo heeft speciale aandacht voor brandveiligheid op school. De kans op brand is daarom minimaal. Als er onverhoopt toch ergens in het gebouw brand ontstaat dan zijn de blusmiddelen zo geplaatst dat we snel kunnen ingrijpen. De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid. In elk lokaal hangen ontruimingsinstructies en vluchtroutes. Deze ontruimingen oefenen we twee keer per jaar. Bij een ongeval zijn er altijd voldoende BHV’ers en EHBO’ers in school aanwezig. In geval van nood weet dus iedereen precies wat hij of zij moet doen.

Uw kind moet zich aan de volgende praktische aanwijzingen houden:

  • Voorkom paniek zo veel mogelijk.
  • Doe wat je docent zegt.
  • Laat je spullen achter en open geen kluisjes.
  • Ga naar de verzamelplaats. Waar die is, staat in de instructies in het lokaal.
  • Luister altijd naar de aanwijzingen van medewerkers over de juiste vluchtroute.
  • Verschuil je niet in kleine ruimtes (toiletten, bergingen).
  • Gebruik nooit de lift, ook niet als je hulp nodig hebt om de trap te gebruiken. De stroom kan uitvallen.

Veiligheids- en huisregels

Uw kind krijgt aan het begin van het cursusjaar op de iPad het boekje “Een leuke veilige school begint bij de regels” met daarin de veiligheidsregels, de huisregels, afspraken over het voorkomen van pesten en hoe wij met elkaar omgaan.

Fietsen- en brommerstalling

De fietsenstalling voor de leerlingen van de Topmavo bevindt zich tussen de voetbalkooi en het sportgebouw (aan de kant van de Julianabrug). Aan die kant is ook de ingang. De fietsen staan er beschermd en er is cameratoezicht. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade. Wel doen we er alles aan om de eigendommen zo goed mogelijk te beschermen.

Kluisjes en persoonlijke eigendommen

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje. Het gebruik van een kluisje is verplicht. U kind heeft toegang tot het kluisje met de schoolpas. Wanneer uw kind start op school wordt er eenmalig een borg van € 10,- in rekening gebracht (maakt deel uit van de schoolkosten) en krijgt u terug als uw kind de school verlaat en het kluisje netjes wordt achtergelaten.

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar kluisje. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kluisjes. Ook niet voor het eventueel forceren ervan. Mocht forceren bij noodgevallen nodig zijn, dan betaalt u € 10,- voor een nieuw slot.

Wees zuinig op eigendommen. Zet er een naam op, ook in een jas, maar niet aan een sleutelbos. Laat een postcode in de fiets van uw kind graveren en registreer het framenummer. Laat uw kind zijn of haar fiets op slot zetten en laat hem of haar geen geld of waardevolle spullen in de jaszakken bewaren.

Toetsen

We geven een toets tenminste een week van tevoren op. De lesstof voor de repetitie moet minstens een week voor de toets zijn behandeld. Uw kind hoeft niet meer dan twee repetities per dag te maken. Binnen twee weken nadat een toets is gemaakt, krijgt uw kind zijn of haar cijfer te horen. Uw kind mag een toets inzien wanneer de docent deze heeft nagekeken en beoordeeld.

Bij ziekte of om een andere geldige reden mag uw kind een toets inhalen. Nadat uw kind weer op school is, haalt hij of zij de toets zo snel mogelijk in. Als uw kind meer dan één toets moet inhalen, neemt hij of zij contact op met de docent om een andere afspraak te maken.

Op maandag- en dinsdagmiddag is er tijdens het 8e uur de mogelijkheid om toetsen in te halen. Soms zijn er bijzondere omstandigheden waarom uw kind een toets mag herkansen. Dit soort gevallen bespreekt uw kind met zijn of haar mentor. Ontstaat er een meningsverschil, dan kan uw kind terecht bij de unitleider.

Uit de les gestuurd

Wordt uw kind uit de les gestuurd met een groene kaart, dan meldt hij of zij zich bij de receptiebalie. De conciërge of de onderwijsassistent is de rest van het uur verantwoordelijk voor uw kind. U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw kind uit de les gestuurd is.

Ziekte en afwezigheid

Als uw kind ziek is, belt u die dag vóór het eerste lesuur naar de vestiging (0172 - 449 550 keuze 1) of stuurt u een mail naar onderwijsassistenten-topmavo@scopescholen.nl. Wanneer uw kind op school ziek wordt dan meldt hij of zij zich af bij de receptiebalie en levert bij terugkeer op school een ziekmeldingsformulier in. Een leerling bezoekt de arts, tandarts of orthodontist zo veel mogelijk buiten de lesuren. Als het toch onder de les is, dan vult hij of zij twee dagen voor de afspraak het verzuimformulier in. Dit formulier levert hij of zij in bij de receptiebalie.

Voorkom dat uw kind repetities of aangekondigde schriftelijke overhoringen mist. Gebeurt dat toch, dan maakt uw kind zelf een afspraak om die repetitie in te halen.

Als uw kind meer dan vijf schooldagen afwezig is geweest, stelt hij of zij bij terugkomst op school met de mentor een plan op voor het inhalen van de achterstand.

Formulier
Verzuim en ziektemelding
Formulier
Formulier Vrijstelling Schoolbezoek Topmavo
Informatie
Regelgeving extra verlofdagen

Verlof aanvragen

Als u voor uw kind vrij wilt vragen voor één of meer dagen, haalt hij of zij bij de unitleider het formulier op voor aanvraag van buitengewoon verlof. Uw kind is leerplichtig, dus de wet bepaalt wanneer dit is toegestaan.

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur (om 08:20 uur) te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de receptiebalie. Dat geldt ook als een leerling te laat is voor de overige lesuren. De volgende dag moet hij zich 30 minuten voor aanvang van de eerste les bij de receptiebalie melden.

Is uw kind meer dan 30 minuten te laat, dan zien we dit als spijbelen en moet uw kind het uur inhalen.

Met de leerplichtambtenaar hebben we afgesproken dat we het melden als een leerling regelmatig spijbelt of meer dan acht keer te laat is gekomen. 

Blijft een leerling spijbelen, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Dit kan de leerplichtambtenaar doorsturen aan de officier van justitie.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Schorsing en verwijdering

Wij proberen om iedere leerling bij ons op school ‘binnenboord’ te houden. Toch komt het soms voor dat we geen andere oplossing zien dan schorsing of verwijdering. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen

Internet- en e-mailgebruik

Uw kind mag gebruik maken van de internet- en e-mailvoorzieningen die op school beschikbaar zijn. Wij houden toezicht op het juiste gebruik ervan. Er wordt alleen gecontroleerd als daar aanleiding toe is. De informatie die we na controle verkrijgen, is in principe voor intern gebruik en blijft binnen de school. Alleen als een leerling het internet en 
e-mail gebruikt om de schoolregels te overtreden, dan zullen we de ouders op de hoogte stellen of de leerplichtambtenaar. Vermoeden we strafbare feiten, dan zullen we naar de politie gaan.

We hebben ook aandacht voor mediawijsheid. Mediawijsheid leert uw kind om zelf verstandige beslissingen te maken en te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van (bijvoorbeeld) het plaatsen van foto’s, zonder hier vooraf over na te denken. We sturen hierover een aantal nieuwsbrieven en organiseren een informatieavond voor ouders.

Informatie
Gedragscode ICT
Protocol
Protocol Sociale Media

Privacy op school

Op CSG Groene Hart gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd, net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat CSG Groene Hart onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers, die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de vestiging.

Op onze school is er cameratoezicht, wij hanteren hierbij het Reglement cameratoezicht. Het reglement is hieronder te bekijken.

Informatie
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Informatie
Reglement Cameratoezicht