Begeleiding

Overdracht basisschool - middelbare school

Voordat uw kind start op onze school vindt er een persoonlijke overdracht plaats met de leerkracht van groep 8. We wisselen informatie uit om onze leerlingen op school zo goed mogelijk persoonlijk te begeleiden. De nieuwe mentor van uw kind heeft deze informatie nodig en we gebruiken het digitale dossier dat we van de basisschool krijgen om te bepalen of uw kind extra begeleiding, aandacht of ondersteuning nodig heeft.

Nieuwe leerlingen

Als leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is dit reuze spannend. Voor de zomervakantie is er op de woensdagmiddag een kennismakingsmiddag. De leerlingen weten bij wie ze in de klas komen, maken kennis met elkaar en met hun nieuwe mentor.

Om de brugklassers te laten wennen, beginnen we het nieuwe schooljaar met een introductieprogramma. Dankzij dit programma leren de leerlingen niet alleen elkaar kennen, maar ook het schoolgebouw en de mensen die er werken. In september gaan de leerlingen drie dagen op kamp. Zo raken ze snel aan elkaar gewend. Ook dit is leren! De stap naar het voortgezet onderwijs blijft groot, maar we hebben bekwame mentoren om uw kind te begeleiden. Eenmaal op onze school voelen leerlingen zich binnen de kortste keren thuis.

De mentor als spil

De mentor is dé persoonlijk begeleider van uw kind. Hij of zij houdt de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van u of uw kind en signaleert problemen. Ook onderhoudt de mentor contact met u en uw kind.

Op onze school gaan de begeleiding en het leerproces hand in hand. De mentor is hierin de spil. Daarom ziet uw kind zijn of haar mentor vaak: zes tot acht uur per week. Merkt u dat uw kind problemen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de mentor. Hij of zij kan u of uw kind doorverwijzen naar een team van (vak)docenten, remedial teacher, zorgcoördinator, counselor, team-/leerlingencoördinatoren, decaan, schoolpsycholoog en een orthopedagoog. Samen met u bespreken we dan hoe we uw kind gaan helpen en wie we daarvoor inschakelen.

U krijgt aan het begin van het leerjaar te horen wie de mentor van uw kind is. Hij of zij stuurt u regelmatig berichten waarin staat hoe het gaat met de klas en ander nieuws.

Leerlingencoördinatoren

Ook de leerlingencoördinator speelt een belangrijke rol in de begeleiding van uw kind. Wanneer er iets gebeurt of aan de hand is met een leerling en de mentor is niet genoeg toegerust om te helpen, dan krijgt hij of zij ondersteuning van een leerlingencoördinator. Denk bijvoorbeeld aan gedragsproblemen, problemen die met pesten te maken hebben of een conflict met een leerkracht. De leerlingencoördinatoren hebben nauw contact met de mentoren, onderwijsassistenten, afdelingsleider, directeur en counselors.

Studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding

De Topmavo biedt studiebegeleiding/huiswerkbegeleiding aan voor de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 die dit nodig hebben. De mentor bespreekt met uw kind en met uzelf of dit nodig is en stelt een plan op. Daarna zal de mentor uw kind aanmelden bij de afdelingsleider. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB)

Een van de belangrijkste dingen die uw kind leert op school is, waar hij of zij goed in is, waar hij of zij gelukkig van wordt en wat hij of zij voor ambities heeft. Uw kind gaat keuzes maken voor de toekomst: in welke vakken doe ik straks examen, welke vervolgopleiding vind ik leuk en wat is haalbaar voor mij? Wij helpen met het maken van die keuzes.

Vanaf klas 1 onderzoekt uw kind waar zijn gaven, talenten en interesses liggen. Door alle jaren heen zijn er verschillende activiteiten die uw kind hierbij helpen. Elk kind legt dit vast in een digitaal loopbaandossier. Het profielwerkstuk dat uw kind maakt in klas 4 is ook gericht op zijn of haar beroepsprofiel en helpt dus bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Uw kind kiest in het tweede jaar voor klas 3 twee van de volgende vier vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, Frans of natuurkunde.

Uw kind kiest in het derde jaar een examenpakket en in het vierde jaar een vervolgopleiding: een mbo-opleiding of de havo. De mentor van uw kind bespreekt dit met de klas. De decaan ondersteunt de mentor hierbij én staat altijd open voor vragen van u of uw kind.

Tijdens de ouderavonden aan het begin van het schooljaar wordt hierover het een en ander gezegd. Hieronder vindt u  de belangrijkste documenten per leerjaar voor de loopbaanontwikkeling en -begeleiding.

Informatie
Info Profielen D P 3 Kader
Informatie
Vakkenpakketten Voor 3 Tl
Presentatie
2024 Presentatie Vakkenpakketkeuze Voor 3tl
Informatie
Vakkenpakketten Voor 4 Havo
Presentatie
2024 Presentatie Vakkenpakketkeuze Voor 4tl

Examentraining

Onze leerlingen volgen examentrainingen voor verschillende vakken. We besteden aandacht aan omgaan met examenstress en we leren uw kind het leerwerk voor de verschillende examens te plannen.

Begeleiding topsporters en creatieve talenten

Leerlingen met bijzondere talenten op muziek-, theater- en sportgebied bieden we extra begeleiding waar dit mogelijk is.

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse tests. Op basis hiervan bekijken we of extra hulp van een remedial teacher nodig is. Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie dan komt hij of zij in aanmerking voor voorzieningen zoals remedial teaching, extra tijd bij proefwerken enzovoorts. Uw kind krijgt dan een eigen steunkaart, waarop staat van welke voorzieningen hij of zij gebruik kan maken.

Voor vragen omtrent dyslexie en dyscalculie kunnen u en uw kind bij de dyslexiebegeleider of dyscalculiebegeleider terecht. Als het nodig is, betrekken we hier de schoolpsycholoog of orthopedagoog bij.

Protocol
Dyscalculieprotocol
Protocol
Dyslexieprotocol Csg Groene Hart December 2022

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van uw kind.

De coach kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. De zorgcoördinator is degene die ervoor zorgt dat een leerling met problemen de juiste zorg en begeleiding krijgt.

Als een leerling gedrag laat zien dat wij echt zorgelijk vinden, schakelt de mentor de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de schoolpsycholoog, orthopedagoog en zorgcoördinator, samen met de leerlingencoördinator of de afdelingsleider. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

De counselor en de leerlingencoach zijn er voor leerlingen die graag met iemand willen spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor of leerlingencoach met een leerling bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Als er toch iemand anders bij het probleem betrokken wordt, gebeurt dit in overleg.

Hulp van buiten de school

Wanneer uw kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, kan het zijn dat wij niet de kennis in huis hebben om dit aan te bieden. Wij schakelen dan in overleg met u als ouders het Zorg Advies Team in (flexZAT) in. Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voor jeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de externe hulp die we kunnen inschakelen.

Wij zorgen ervoor dat u altijd betrokken bent bij de begeleiding van uw kind. U bent bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Groepsactiviteiten

Voor regelmatig voorkomende problemen zijn er verschillende groepsactiviteiten:

  • Training van de sociale vaardigheden voor onderbouwleerlingen, waaronder voor sommige leerlingen een weerbaarheidstraining (gebaseerd op de training ‘Rots en Water’).
  • Faalangstreductietraining.
  • Steungroep Rouw en Verlies (hulp bij het verwerken van een overlijden binnen het gezin).
  • ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Pesten

Gepest worden is één van de vervelendste dingen die een kind kan overkomen op school. Door het jaar heen besteedt de mentor van uw kind daarom verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar. In de onder- en bovenbouw besteden we hier op wisselende momenten aandacht aan.

Het liefst voorkomen we pesten. Maar wanneer het toch gebeurt dat uw kind gepest wordt, is het aan de mentor, vakdocent en/of onderwijsassistent om dit te signaleren. U of uw kind kunnen hem of haar hier altijd over aanspreken. De mentor neemt het voortouw om het pesten te stoppen, eventueel geholpen door de pestcoördinator (mw. A. Verbeij). We volgen daarbij het pestprotocol en gebruiken ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Elke klas stelt een pestcontract op en ondertekent dit. De mentor neemt de tijd om de klas als geheel of om individuele leerlingen aan te spreken op hun gedrag. We besteden ook aandacht aan pestgedrag op sociale media en stellen regels op voor het gebruik van de iPad op school.

Protocol
Protocol bij Pesten

Gezonde school

Het aanbod in de kantine en de automaten wordt geregeld door Van Leeuwen Catering.
Onze kantine voldoet aan de richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum.
Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.

Helaas kan uw kind in de periode dat hij of zij bij ons op school zit gaan roken, drinken of blowen. Wij proberen dit natuurlijk actief tegen te gaan. Onze school is een alcoholvrije school en roken is verboden (ook op het schoolplein).

De GGD Hollands Midden en Centrum Verslavingszorg Parnassia hebben het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ opgezet om roken, drinken en blowen door scholieren tegen te gaan. Wij nemen deel aan dit project. Tijdens de lessen op school besteden we aandacht aan de gevaren van tabak, alcohol, cannabis en XTC.

Schoolagent

De schoolagent, Hans Keller, is de schoolagent van alle Groene Hart scholen. Hij komt regelmatig langs op school.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Informatie
Hoe zit het met het puberbrein
Informatie
Informatie Ggd En Jeugd En Gezin Schoolgids 2023
Informatie
Pubers en gamen
Informatie
Riskante genotmiddelen

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. CSG Groene Hart werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Op de Topmavo is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.

Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking