Communicatie met de school

Nieuwsbrief

Elke week op dinsdag sturen we een leerling/ouder nieuwsbrief. Hierin krijgt u praktische informatie, activiteiten, nieuws en de agenda.

Facebook

Op onze Facebookpagina en Instagram vindt u foto’s en leuke nieuwtjes. 

SOM-Today en Zermelo

SOM-Today is vanaf schooljaar 2023-2024 ons leerlingvolgsysteem . U krijgt ook toegang tot SOM-Today. In een leerlingvolgsysteem kunt u bijv. zien welke cijfers uw kind gehaald heeft en wat het huiswerk is. Ook andere belangrijke informatie, zoals absentie en te laat komen, vindt u in SOM-Today. In Zermelo kunt u het dagrooster vinden van uw kind, absenties van docenten en lokaalwijzigingen. U kunt inloggen in SOM-Today en Zermelo met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van de school heeft gekregen of nog krijgt.  

Resultaten

Een leerjaar is opgedeeld in twee periodes.  De voortgang van uw kind wordt op meerdere momenten per jaar met u besproken door de coach. Met kerst met pasen en aan het einde van het schooljaar krijgt uw kind een cijferoverzicht. In SOM-Today kunt u altijd de actuele cijfers bekijken.

Voorlichtingsavonden en LOB-gesprekken

We houden graag goed contact met u over uw kind. De voorlichtingsavonden aan het begin van elk schooljaar dienen als kennismaking en basis voor een goede samenwerking tijdens de schoolperiode.

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Het LOB gesprek, met leerling ouders en coach, vindt twee keer per schooljaar plaats. Het gesprek wordt door de leerling samen met de coach voorbereid. In de onderbouw is LOB o.a. gericht op het vergroten van zelfkennis, het leren van presenteren en het oriënteren op profielen van de bovenbouw.
In de bovenbouw wordt de aandacht met name gevestigd op de loopbaanoriëntatie. Een leerling heeft inzicht gekregen in wat hij/zij leuk vindt en de ambities voor een vervolgopleiding. Samen met de coach en de ouders gaat de leerling tijdens LOB onderzoek welke stappen er gezet moeten worden om de ambities te kunnen behalen.
De ouders worden door de coach uitgenodigd voor een LOB gesprek.

Gescheiden ouders

In dit protocol staat vermeld hoe wij omgaan met de informatievoorziening aan gescheiden ouders.. We gaan ervan uit dat beide ouders het ouderlijk gezag hebben. Als dat niet zo is vragen we u te handelen zoals in het protocol is aangegeven.

Protocol
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Enquêtes

Regelmatig vragen wij leerlingen, ouders en docenten om een enquête in te vullen. Dit is voor ons een manier om te weten wat er speelt op school en ons onderwijs kritisch te volgen. Met de uitkomsten verbeteren we ons onderwijs en onze organisatie.

Medezeggenschap

Voor het totale voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Daarin is de deelraad van het Leerpark vertegenwoordigd.

Voor zaken die alleen over het Leerpark gaan, heeft de deelraad inspraak (instemmings- en adviesbevoegdheden). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lessentabel, nascholing van het personeel of de onderwijskundige doelen van de school. De directie van de school neemt de uiteindelijke beslissingen en is daar ook verantwoordelijk voor. De deelraad van het Leerpark heeft acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Op die manier praten ouders, leerlingen en personeel mee over alles wat hen op school raakt.

Ouderraad

Uw mening is belangrijk voor ons. We willen graag weten hoe u onze school ervaart. Daarom hebben wij een ouderraad die een aantal keer per jaar bijeenkomt. 

In de bijeenkomsten is ruimte om allerlei onderwerpen te bespreken die met het onderwijs en met de school te maken hebben. Vanuit de ouderraad van het Leerpark gaat er een vertegenwoordiger naar de deelraad en naar de gmr. Wilt u meer weten of zich aanmelden, mail dan de ouderraad. 
Mail de Ouderraad

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om geen fouten te maken, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet. Als er dan toch een keer iets verkeerd gaat, wilt u met uw klacht of opmerking bij ons terecht kunnen. U probeert er eerst met de betrokken docent of medewerker uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de unitleider of de directeur.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Er is een vertrouwenspersoon voor het Leerpark en voor CSG Groene Hart. Hij of zij kan bemiddelen, helpen om uw probleem bij het schoolbestuur neer te leggen of de onafhankelijke klachtencommissie te benaderen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren welke stappen voor uw klacht geschikt zijn.
Wanneer de aard van uw klacht contact met docent, unitleider of directeur in de weg staat, bijvoorbeeld als het gaat om van seksuele intimidatie, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor CSG Groene Hart.

Voor de behandeling van klachten door de klachtencommissie is een reglement opgesteld. Contactpersoon voor het Leerpark is mevr. P.Z. Hoekstra-Molendijk.

De klachtencommissie van SCOPE scholengroep kunt u bereiken via de ambtelijk secretaris, mevr. I. Pieterse-Keijzer.

Is er sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Contactpersoon vertrouwenszaken Leerpark
Mevr. P.Z. Hoekstra

SCOPE vertrouwenspersoon voortgezet onderwijs
Arnoud Kok en Anjo Pluijmers
telefoon 070 – 2600032 of 06 – 81316936 info@cvp-plus.nl.

Contact klachtencommissie SCOPE
Mevr. I. Pieterse-Keijzer

Informatie
Klachtenregeling SCOPE scholengroep