Onderwijs: Leren door doen

Theorie en praktijk gekoppeld

Samen met u en uw kind streven wij ernaar om het maximale te bereiken. Uw kind staat centraal in ons onderwijs. Dit doen wij door de theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Onder het motto ‘Leren door doen’ zijn leerlingen bij ons zo veel mogelijk zelf bezig. De opdrachten in ons onderwijsprogramma sluiten goed aan bij hun belevingswereld. Ze leren door het te doen, waardoor de motivatie om te leren groter is.

Christelijke school

Onze school is een christelijke school. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, bij de dagopeningen, in de vieringen rondom christelijke feestdagen en bij het vak levensbeschouwelijke vorming.

Groepsgrootte

We houden de groepen zo klein mogelijk. De groepsgrootte in het reguliere vmbo varieert van 20 tot 25 leerlingen. Bij het lwoo in de onderbouw bestaat een groep uit maximaal 17 leerlingen.

Leerwegondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die met structurele begeleiding een diploma vmbo-basis kunnen halen. Het Leerpark biedt lwoo-leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. Het welzijn van uw kind staat hierbij voorop.

Leerlingen met leerwegondersteuning volgen het programma van de basisberoepsgerichte leerweg, doen hetzelfde examen en krijgen ook hetzelfde diploma. Als uw kind moeite heeft met het volgen van het programma, zijn er mogelijkheden voor studiebegeleiding.

Onderbouw

Op basis van de aanmelding plaatsen we uw kind in een basis-, kader- of in een gemengde leerweg-klas. Uw kind volgt in het eerste leerjaar algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, techniek, sport en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast werkt uw kind binnen de leerdomeinen Mens & Maatschappij, Kunstvakken en Mens & Natuur aan vakoverstijgende opdrachten. Dit zijn opdrachten waarbij leerlingen werken aan vaardigheden zoals samenwerken, plannen en presenteren.

Het eerste leerjaar is opgedeeld in drie periodes. Bij het tweede rapport (na periode 4) krijgen alle eerstejaarsleerlingen een advies met betrekking tot hun niveau. Dit wordt in juli bij het eindrapport definitief. Hierbij spelen zowel kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol. Uw kind zit in het tweede leerjaar in een klas op zijn of haar eigen niveau.

In leerjaar 1 en 2 besteden we veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In de onderbouw helpt de coach uw kind bij het vinden van antwoorden op vragen die horen bij het keuzeproces: ‘Wie ben je?’, ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kan je?’. Deze oriëntatie loopt van klas 1 tot en met klas 4. Hierna kan elke leerling een weloverwogen keuze maken voor een vervolgopleiding.

Bovenbouw

Leerjaren 3 en 4 vormen de bovenbouw van het vmbo. In de basis, kader en gemengde leerweg is het programma deels praktijkgericht. Uw kind maakt realistische opdrachten waarin hij of zij praktijk en theorie samen leert gebruiken. Met zijn of haar diploma stroomt uw kind in op niveau 2 tot en met 4 van het mbo. In de bovenbouw zijn er voor basis, kader en de gemengde leerweg verschillende profielen.

Ontdek je talent

Ieder kind heeft iets waar hij of zij goed in is. Op het Leerpark bieden we de ruimte aan uw kind om die talenten te ontdekken en ontwikkelen.In de eerste klas krijgt uw kind allerlei verschillende lessen van vakdocenten. Onze leerlingen leren in deze Ontdek je talent-lessen ook de vaardigheden samenwerken en presenteren.

De Ontdek je talent-lessen helpen uw kind om in het derde leerjaar een profiel te kiezen.

Informatie
Infographic D&P Leerpark
Dit zijn de profielen die aan bod komen in de lessen Ontdek je talent.

Lessentabel (b/k) eventueel lwoo

 

Klas 1Klas 2
(lwoo)
Klas 2
Klas 3 Klas 4 
Nederlands 3 3 3 3 3
Maatwerk Nederlands1 1
Engels33 3 3 3
Duits 2
Wiskunde4 3 3 3 3
Rekenen1 1 1 1 1
Begeleiding/LOB1 1 1 1 1
Mens en Natuur33 3
Biologie 33
NASK 1 3 3
Mens en Maatschappij 3 3 3
Economie 3 3
Levensbeschouwelijke vorming 1 1 1
Fundament 
3
Kunstvakken 122 2
Bewegen/sport4 4 4 2 2
Drama1 1 1
Talentklas 1,672 2
OT 2 2
Techniek3 22
Dienstverlening en Producten 66
Keuzepakket D&P 64
Stagebloklint
Totaal31,732323126

Lessentabel gemengde leerweg

 

Klas 1Klas 2
Klas 3
Klas 4
Nederlands 3 3 4 4
Maatwerk Nederlands1 1
Engels34 4 4
Duits
2
Wiskunde4 3 4 4
Rekenen1 1 1 1
Begeleiding/LOB1 1 1 1
Mens en Natuur3 3
Biologie 3,53,5
NASK 1 3,53,5
Mens en Maatschappij 3 3
Economie 3,53,5
Levensbeschouwelijke vorming 1 1
Fundament  3
Kunstvakken 122
Bewegen/sport4 3 2 2
Drama1 1
Talentklas 1,67
OT 2
Techniek3 2
Dienstverlening en Producten 3 3
Keuzepakket D&P 3 3
Stage blokblok
Totaal31,67323229

PTA

De toetsen die leerlingen in de bovenbouw krijgen, zijn omschreven in het programma van toetsing en                  afsluiting (pta). In het examenreglement staan de richtlijnen voor bevordering en de rechten en plichten in verband met het schoolexamen en het eindexamen.

Kijk bij documenten voor alle pta's van het Leerpark. 

iPad

Op het Leerpark gebruiken we de iPad als leermiddel. Docenten kunnen tijdens hun lessen de iPad inzetten. Elke leerling heeft een eigen iPad om mee te werken aan opdrachten op school of aan hun huiswerk. Leerlingen kunnen overal werken, er is in en om de school Wifi-verbinding.

Bevordering

Uw kind gaat over als het aan de bevorderingsrichtlijnen voor zijn of haar leerjaar en niveau voldoet. Heeft uw kind veel moeite om de lessen te volgen, dan gaat hij of zij door naar het volgende leerjaar maar dan op een beter passend niveau. Uw kind blijft dan met leeftijdgenoten in de klas. Komt uw kind van een andere school naar het Leerpark omdat hij of zij daar voor de tweede keer zou blijven zitten, dan geldt deze regel ook. We voeren een intakegesprek om te bepalen of wij uw kind kunnen plaatsen.

Informatie
Bevorderingsnormen Leerpark

De internationale schakelklas

Het Groene Hart Leerpark heeft een aparte schakelklas voor leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal en cultuur nog onvoldoende kennen. Zit uw kind in de internationale schakelklas (isk) dan krijgt hij of zij les op zijn of haar eigen niveau. Daarbij is er vooral aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en gewoonten. Als uw kind over voldoende vaardigheden beschikt, stroomt hij of zij door naar het reguliere onderwijs op het niveau dat bij hem of haar past.

Excursies

Wij gaan met onze leerlingen op excursie als dit bijdraagt aan ons onderwijs of aan hun ontwikkeling. Als het kan, betalen we dit uit het boekenfonds. Soms vragen we een bijdrage aan u als ouders of verzorgers. Elk schooljaar plannen wij een aantal interessante excursies.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur komen in het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) aan de orde. We organiseren in het derde jaar een CKV-dag met verschillende workshops en een bezoek aan de bioscoop. Zo maakt uw kind kennis met verschillende kunstdisciplines en culturen.

Kerstgala

Eén van de hoogtepunten van het schooljaar is het kerstgala. Docenten en leerlingen komen in hun mooiste outfits in een prachtig versierde school. Bij het kerstgala zijn coaches, docenten en unitleiders aanwezig. Bij aankomst geldt de schoolpas als ID-kaart; hiermee controleren wij de aanwezige leerlingen.Het kerstgala is alcoholvrij. Ter preventie controleren we soms steekproefsgewijs op alcohol door middel van een blaascontrole.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep met leerlingen uit alle leerjaren. Ze vertegenwoordigen alle leerlingen van het Leerpark. De leerlingenraad vergadert over allerlei onderwerpen die spelen in en om de school. Met elkaar probeert de leerlingenraad het onderwijs leuker te maken. Ze organiseren leuke activiteiten zoals een rozenactie met Valentijnsdag. Uw kind kan zich via zijn of haar coach aanmelden voor de leerlingenraad als de schoolresultaten dit toelaten.

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.