Onderwijs: Leren door doen

Theorie en praktijk gekoppeld

Samen met u en uw kind streven wij ernaar om het maximale te bereiken. Uw kind staat centraal in ons onderwijs. Dit doen wij door de theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Onder het motto ‘Leren door doen’ zijn leerlingen bij ons zo veel mogelijk zelf bezig. De opdrachten in ons onderwijsprogramma sluiten goed aan bij hun belevingswereld. Ze leren door het te doen, waardoor de motivatie om te leren groter is.

Christelijke school

Onze school is een christelijke school. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, bij de dagopeningen, in de vieringen rondom christelijke feestdagen en bij het vak levensbeschouwelijke vorming.

Groepsgrootte

We houden de groepen zo klein mogelijk. De groepsgrootte in het reguliere vmbo varieert van 20 tot 25 leerlingen. Bij het lwoo in de onderbouw bestaat een groep uit maximaal 17 leerlingen.

Leerwegondersteuning

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die met structurele begeleiding een diploma vmbo-basis halen. Het Leerpark biedt lwoo-leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. Het welzijn van uw kind staat hierbij voorop. 

Leerlingen met leerwegondersteuning volgen het programma van de basisberoepsgerichte leerweg, doen hetzelfde examen en krijgen ook hetzelfde diploma. Als uw kind moeite heeft met het volgen van het programma, zijn er mogelijkheden voor (studie)begeleiding.

Onderbouw

Op basis van de aanmelding plaatsen we uw kind in een basis-, kader- of in een gemengde leerweg-klas. Uw kind volgt in het eerste leerjaar algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, techniek, sport en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast werkt uw kind aan vakoverstijgende opdrachten. Dit zijn opdrachten waarbij leerlingen werken aan vaardigheden zoals samenwerken, plannen en presenteren.

Het eerste leerjaar is opgedeeld in drie periodes. Bij het tweede rapport krijgen alle eerstejaarsleerlingen een advies met betrekking tot hun niveau. Dit wordt in juli bij het eindrapport definitief. Hierbij spelen zowel kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol. Uw kind zit in het tweede leerjaar in een klas op zijn of haar eigen niveau.

In leerjaar 1 en 2 besteden we veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In de onderbouw helpt de coach uw kind bij het vinden van antwoorden op vragen die horen bij het keuzeproces: ‘Wie ben je?’, ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kan je?’. Deze oriëntatie loopt van klas 1 tot en met klas 4. Hierna kan elke leerling een weloverwogen keuze maken voor een vervolgopleiding.

Ontdek je talent

Ieder kind heeft iets waar hij of zij goed in is. Op het Leerpark bieden we de ruimte aan uw kind om die talenten te ontdekken en ontwikkelen. In de eerste klas krijgt uw kind allerlei verschillende lessen van vakdocenten. Onze leerlingen leren in de Ontdek je talent-lessen ook de vaardigheden samenwerken en presenteren.

De Ontdek je talent-lessen helpen uw kind om aan het einde van leerjaar 2 een profiel te kiezen.

Maatschappelijke stage

Op het Leerpark doen de leerlingen in de 2e klas maatschappelijke stage. Op die manier maken ze kennis met mensen die het minder getroffen hebben, leren ze over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zien ze iets meer van de wereld om zich heen. De leerlingen ronden hun maatschappelijke stage af met een voldoende of goed.

Bovenbouw

Leerjaren 3 en 4 vormen de bovenbouw van het vmbo. In de basis, kader en gemengde leerweg is het programma deels praktijkgericht. Uw kind maakt realistische opdrachten waarin hij of zij praktijk en theorie samen leert gebruiken. Met zijn of haar diploma stroomt uw kind in op het mbo. In de bovenbouw zijn er voor basis, kader en de gemengde leerweg verschillende profielen.

Informatie
Infographic D&P Leerpark

Lessentabel 2021 - 2022

Lessentabel (b/k) klas 1 t/m 4 eventueel lwoo 2021-2022
 

Klas 1Klas 2
(lwoo)
Klas 2
Klas 3 Klas 4 
Nederlands33333
Maatwerk Nederlands11
Engels33333
Duits2
Wiskunde43333
Rekenen11111
Begeleiding/LOB11111
Mens en Natuur333
Biologie33
NASK 133
Mens en Maatschappij 333
Economie33
Levensbeschouwelijke vorming 111
Fundament 
3
Kunstvakken 1222
Bewegen/sport44422
Drama111
Talentklas 1,6722
OT22
Techniek322
Dienstverlening en Producten66
Keuzepakket D&P64
Stagebloklint
Totaal31,732323126

Lessentabel gemengde leerweg klas 1 t/m 4 2021 - 2022

 

Klas 1Klas 2
Klas 3
Klas 4
Nederlands 3 3 4 4
Maatwerk Nederlands1 1
Engels34 4 4
Duits
2
Wiskunde4 3 4 4
Rekenen1 1 1 1
Begeleiding/LOB1 1 1 1
Mens en Natuur3 3
Biologie 3,53,5
NASK 1 3,53,5
Mens en Maatschappij 3 3
Economie 3,53,5
Levensbeschouwelijke vorming 1 1
Fundament  3
Kunstvakken 122
Bewegen/sport4 3 2 2
Drama1 1
Talentklas 1,67
OT 2
Techniek3 2
Dienstverlening en Producten 3 3
Keuzepakket D&P 3 3
Stage blokblok
Totaal31,67323229

Lessentabel 2022 - 2023

Lessentabel (b/k) klas 1 en 2 (klas 3 en 4 worden nog toegevoegd) eventueel lwoo 2022-2023


 

Klas 1Klas 2 
(basis)
Klas 2
 (kader)
Klas 3 Klas 4 
Nederlands

4

4

4

Engels333
Duits00

1

Wiskunde444
LOB111
Biologie222
NaSK022
Aardrijkskunde200
Geschiedenis200
Economie22
LeVo111
Kunst222
BS444
Drama111
OT222
Techniek222
Makerspace121

Lessentabel Gemengde Leerweg klas 1 en 2 (klas 3 en 4 worden nog toegevoegd) 2022-2023


 

Klas 1Klas 2 

Klas 3

klas 4 
Nederlands

4

4


Engels33

Duits0

2

Wiskunde44

LOB11

Biologie22

NaSK02

Aardrijkskunde20

Geschiedenis20

Economie2

LeVo11

Kunst22

BS44

Drama11

OT22

Techniek22

Makerspace1

1

Document iPad protocol

iPad als leermiddel

Zoals iedere school gebruiken we boeken en schriften. Als aanvulling daarop, om te zorgen dat lessen interactiever en veelzijdiger zijn, werkt uw kind op de iPad. Wij zien verschillende voordelen van het werken met de iPad:

  • Uw kind kan de iPad tijdens alle lessen gebruiken.
  • Interactievere lessen met actuelere uitleg.
  • We kunnen op deze manier extra ondersteuning en extra uitdaging bieden.
  • Minder papier is minder afval.
  • De iPad is ook thuis te gebruiken.

De iPad schaft u via school aan. U betaalt jaarlijks via het boekenfonds een bijdrage voor het gebruik van de iPad. Na vier jaar wordt de iPad eigendom van uw kind. We gaan ervan uit dat uw kind zuinig met zijn of haar iPad omgaat. Ouders kunnen ook zelf een iPad aanschaffen.

PTA/PTD en examenreglement

De toetsen die leerlingen in de bovenbouw krijgen, zijn omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (pta) en in het programma toetsing en doorstroming (ptd). In het examenreglement staan de richtlijnen voor bevordering en de rechten en plichten in verband met het schoolexamen en het eindexamen.  

Kijk bij documenten Leerpark: PTA, PTD en examenreglement

Bevordering

Uw kind gaat over als het aan de bevorderingsrichtlijnen voor zijn of haar leerjaar en niveau voldoet. Heeft uw kind veel moeite om de lessen te volgen, dan gaat hij of zij door naar het volgende leerjaar maar dan op een beter passend niveau. Uw kind blijft dan met leeftijdgenoten in de klas. Komt uw kind van een andere school naar het Leerpark omdat hij of zij daar voor de tweede keer zou blijven zitten, dan geldt deze regel ook. We voeren een intakegesprek om te bepalen of wij uw kind kunnen plaatsen.

Informatie
Bevorderingsnormen Leerpark

De internationale schakelklas

Het Groene Hart Leerpark heeft een aparte schakelklas voor leerlingen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal en cultuur nog onvoldoende kennen. Zit uw kind in de internationale schakelklas (isk) dan krijgt hij of zij les op zijn of haar eigen niveau. Daarbij is er vooral aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en gewoonten. Als uw kind over voldoende vaardigheden beschikt, stroomt hij of zij door naar het reguliere onderwijs op het niveau dat bij hem of haar past.

Excursies en bijzondere lesactiviteiten

Wij gaan met onze leerlingen op excursie als dit bijdraagt aan ons onderwijs of aan hun ontwikkeling. Als het kan, betalen we dit uit het boekenfonds. Soms vragen we een bijdrage aan u als ouders of verzorgers. Elk schooljaar plannen wij een aantal interessante excursies.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur komen in het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) aan de orde. We organiseren in het derde jaar een CKV-dag met verschillende workshops en een bezoek aan de bioscoop. Zo maakt uw kind kennis met verschillende kunstdisciplines en culturen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep met leerlingen uit alle leerjaren. Ze vertegenwoordigen alle leerlingen van het Leerpark. De leerlingenraad vergadert over allerlei onderwerpen die spelen in en om de school. Met elkaar probeert de leerlingenraad het onderwijs leuker te maken. Ze organiseren leuke activiteiten en praten mee over het onderwijs. Uw kind kan zich via zijn of haar coach aanmelden voor de leerlingenraad.

Schoolfeesten 

Omdat school meer is dan leren alleen, organiseren we een aantal feesten per jaar.

  • Tijdens het brugklaskamp aan het begin van het jaar is het brugklasfeest.
  • Het kerstgala in december is dé gelegenheid voor docenten en leerlingen om prachtig uitgedost naar de Max (onderbouw) of ARC (bovenbouw) te komen
  • Iedere coach organiseert samen met zijn of haar klas een leuke activiteit.

Onderwijskwaliteit

Op de website van Scholen op de kaart wordt een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.