Afspraken en regels

Lesuren

De leerlingen hebben maximaal 32 lesuren (van 50 minuten) per week. We proberen om niet meer dan zeven lesuren aaneengeschakeld per dag te geven. We doen er alles aan om lesuitval te voorkomen.

Lesrooster

Als er rapportvergaderingen, studiemiddagen, vieringen, organisatiedagen of andere activiteiten zijn, kan er een verkort 40-minutenlesrooster gelden. Wanneer het verkorte lesrooster geldt of wanneer er lessen uitvallen, delen we dit aan de leerlingen op tijd mee via de dagroostermonitor of per sms.

lesrooster

Lesuur
tijdstip 
1e bel8.15 uur 
2e bel8.20 uur
1e uur8.20 - 09.10 uur
2e uur09.10 - 10.00 uur
Pauze 1
1e bel10.15 uur
2e bel10.20 uur
3e uur10.20 - 11.10 uur
4e uur 11.10 - 12.00 uur
Pauze 2
1e bel12.25 uur 
2e bel12.30 uur
5e uur12.30 - 13.20 uur
6e uur13.20 - 14.10 uur
Pauze 3
1e bel 14.20 uur 
2e bel 14.25 uur
7e uur14.25 - 15.15 uur
8e uur15.15 - 16.05 uur

40 MINUTENROOSTER


Lesuur
tijdstip 
1e bel8.15 uur 
2e bel8.20 uur
1e uur8.20 - 09.00 uur
2e uur09.00 - 09.40 uur
Pauze 1
1e bel09.55  uur
2e bel10.00 uur
3e uur10.00- 10.40 uur
4e uur 10.40 - 11.20 uur
Pauze 2
1e bel11.35  uur 
2e bel11.40 uur
5e uur11.40 - 12.20 uur
6e uur12.20 - 13.00 uur
Pauze 3
1e bel 13.15 uur 
2e bel 13.20 uur
7e uur13.20 - 14.00 uur
8e uur14.00 - 14.40 uur 

Jaarrooster

Bekijk voor het actuele jaarrooster de agenda. Hierin staan ook de momenten dat er een verkort rooster geldt of dat er een 40-minutenrooster wordt gehanteerd of dat er een lesvrije dag is.

Laden...
 

Vakanties 

VAKANTIES 2021-2022

aanvang cursusjaar
ma 30 augustus 2021

herfstvakantie
ma 18 t/m vr 22 oktober 2021

kerstvakantie
ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

voorjaarsvakantie
ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

paasweekend
vr 15 april t/m ma 18 april 2022

meivakantie
ma 25 april t/m vr 6 mei 2022

Hemelvaartsweekend
do 26 mei t/m vr 27 mei 2022

Tweede pinksterdag
ma 6 juni 2022

zomervakantie
ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022


VAKANTIES 2022-2023

aanvang cursusjaar
ma 22 augustus 2022

herfstvakantie
ma 24 t/m vr 28 oktober 2022

kerstvakantie
ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023

voorjaarsvakantie
ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023

paasweekend
vr 7 april t/m ma 10 april 2023

meivakantie
ma 24 april t/m vr 5 mei 2023

Hemelvaartsweekend
do 18 mei t/m vr 19 mei 2023

Tweede pinksterdag
ma 29 mei 2023

zomervakantie
ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023


Schoolregels

We hanteren onderstaande schoolregels. Deze hangen in elk lokaal. Aan het begin van het schooljaar nemen we deze met alle leerlingen door. We gaan ervan uit dat deze bij iedereen bekend zijn. Onze regels worden jaarlijks geëvalueerd met leerlingen, docenten en ouders. 

 • Gedraag jezelf en heb respect en aandacht voor elkaar, zodat iedereen zich veilig voelt in en om de school.
 • Op onze school worden geen drugs, alcohol, energiedrankjes en tabak gebruikt ook nemen wij geen (nep) wapens en vuurwerk mee. Daarnaast maken wij zonder toestemming geen (geluid) opnames van elkaar.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om, we pesten niet en sluiten niemand buiten. 
 • We willen graag je gezicht zien in en om de school. Daarom dragen we binnen geen petten of hoodies.
 • Je telefoon zit tijdens de lessen in de kluis of onderin je tas, als een docent het toestaat mag je hem gebruiken.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van leerlingen op de Groene
Hart scholen te Alphen aan den Rijn. Deze rechten en plichten gelden voor
alle leerlingen die onderwijs volgen aan CSG Groene Hart. Dit statuut is bindend en wettelijk
verplicht (artikel 24g, Wet op het voortgezet onderwijs).

Informatie
Leerlingenstatuut

Veilige school

Het Leerpark ligt in een rustige omgeving en is goed te bereiken via veilige fietsroutes. We zijn ook goed met het openbaar vervoer te bereiken. We werken samen met de gemeente, de politie en bureau Halt om de veiligheid in en rondom de school te verbeteren.

Informatie
Convenant veilige school

Veiligheid

Voor elk schoolgebouw is er een ontruimingsplan. Hierin staan alle procedures bij brand of andere incidenten en calamiteiten. In alle ruimtes hangen veiligheidsinstructies. Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen en collega’s goed kunnen handelen wanneer dit nodig is. Daarom oefenen wij ontruimingen direct bij de start van het schooljaar en nog een keer halverwege het jaar.

De brandweer in Alphen aan den Rijn controleert jaarlijks de brandveiligheid. Er zijn op school altijd voldoende BHV'ers en/of EHBO'ers aanwezig.

Veiligheid in praktijklessen

In alle praktijklessen is veiligheid erg belangrijk.  De eerste les van het schooljaar nemen alle praktijkdocenten de regels en procedures rondom veiligheid in en om het lokaal met hun leerlingen door. Ze leren ook met de persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM) om te gaan. Bij alle machines hangen veiligheidsvoorschriften.

Internet- en e-mailgebruik

Leerlingen maken gebruik van een gecontroleerde internet en e-mailomgeving. Dit betekent dat wanneer wij strafbare feiten vermoeden hierop gecontroleerd kan worden. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Informatie
Gedragscode ICT
Protocol
Social Media

Mediawijsheid

Onze leerlingen werken met de iPad. Wij zijn ons bewust van de voordelen, maar ook van de nadelen. Media zijn tegenwoordig overal en de impact op ons dagelijkse leven wordt steeds groter. Het is onmogelijk om constant te controleren wat er online gebeurt. Als school vinden wij het belangrijk onze leerlingen mediawijs te maken. Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media.

Mediawijsheid is op het Leerpark geen apart vak. Het komt aan bod tijdens:

 • Introductieweek klas 1, 2 en 3
 • Projectweken klas 1 en 2
 • Wensen & Grenzen klas 2 en 3

Privacy op school

Op CSG Groene Hart gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school . In dit reglement staat beschreven hoe we omgaan met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van u en uw kind. Dit reglement is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. We registreren bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens en de vorderingen van uw kind worden bijvoorbeeld opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd net als andere programma’s waar we mee werken. Toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze organisatie. Omdat CSG Groene Hart onderdeel uitmaakt van SCOPE scholengroep zijn er ook medewerkers daarvan die toegang hebben tot (een beperkt aantal) persoonsgegevens in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld uw kind te identificeren als hij of zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens van uw zoon of dochter alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Deze afspraken worden in een aparte bewerkersovereenkomst met de leveranciers vastgelegd. Misbruik door de leverancier wordt op die manier voorkomen. U heeft het recht om de gegevens van en over uw kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moeten wij de informatie corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur van de vestiging.

Op onze school is er cameratoezicht, wij hanteren hierbij het Reglement cameratoezicht. Het reglement is hieronder te bekijken.

Informatie
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Informatie
Reglement Cameratoezicht

Eten en drinken

Van Leeuwen Catering verzorgt de catering in onze school. Zij zorgen voor een gezond en passend aanbod in de aula en automaten. Energiedrankjes staan wij niet toe op school. Uw kind kan een broodje of snack bij de balie kopen. Onze cateraar onderhoudt hierover contacten met de Gezonde School, het Ministerie en het Voedingscentrum.

Toetsen

We geven een toets tenminste een week van tevoren op. De lesstof moet minstens een week voor de toets zijn behandeld. Uw kind hoeft in principe niet meer dan twee toetsen per dag te maken. De unitleider kan hierin een uitzondering maken. Binnen twee werkweken nadat een toets is gemaakt, krijgt uw kind zijn of haar cijfer te horen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen (dit beoordeelt de docent). De docent deelt de beoordelingsnormen mee en licht ze zo nodig toe.

Als de docent toestemming geeft, mag uw kind een toets mee naar huis nemen. Sommige toetsen maken onderdeel uit van het examen. Deze mag uw kind niet meenemen. Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes van toetsen te maken en deze te delen. De overige gedragsregels omtrent het afnemen van toetsen worden door de docenten zelf bepaald. Bij ziekte of om een andere geldige reden mag uw kind een toets inhalen. De unitleider bepaalt of de reden al dan niet geldig is. Nadat uw kind weer op school is, haalt hij of zij de toets zo snel mogelijk in. Als uw kind meer dan een toets moet inhalen, neemt hij of zij contact op met de docent om een andere afspraak te maken.

Kluisjes en persoonlijke eigendommen

Op school bewaart uw kind schoolspullen en persoonlijke eigendommen veilig in een kluisje.  Het huren van een kluisje stellen wij verplicht. De huur ervan is per leerjaar € 10,-. Dit bedrag staat op de boekenlijst. 

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar kluisje. De school is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de kluisjes. Ook niet voor het eventueel forceren ervan. De kluisjes kunnen (on)aangekondigd gecontroleerd worden door de conciërge of politie.

We raden af om diefstalgevoelige zaken zoals merkkleding, geld of dure spullen mee naar school te nemen. Let op: bij de sportvelden of buitenschoolse activiteiten zijn er geen kluizen aanwezig.

Fietsen- en brommers

Uw kind parkeert zijn of haar fiets of scooter in het rek. Fietsen of scooters die buiten de rekken staan, zullen we vanuit veiligheidsoverwegingen verplaatsen. School is nooit aansprakelijk voor diefstal of schade. Wij doen er wel alles aan om eigendommen zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer uw kind met het openbaar vervoer lopend of gebracht wordt zijn wij niet in de gelegenheid voor vervoer te zorgen ten behoeve van buitenschoolse activiteiten.

Bewegen en sport

 • Sportkleding is verplicht. In de zaal is dat een T-shirt en een sportbroek. Meisjes mogen eventueel een legging of een strakke trainingsbroek dragen. Gymschoenen zijn verplicht. Ze zijn schoon (dus niet op straat gedragen) en maken geen zwarte strepen op de vloer.
 • Geblesseerde kinderen verwachten wij gewoon in de gymles. Soms maken we een uitzondering. Dan zoeken we een alternatief en maken we daarover afspraken met u en uw kind.
 • Soms gebruiken we een buitenaccommodatie (sportvereniging ARC, Hockey Club Alphen e.a.). Dit geldt voor alle klassen, maar in het bijzonder voor sport bij ‘Ontdek je talent’.

Ziekte en afwezigheid

Als uw kind ziek is, belt u die dag voor het eerste lesuur naar de vestiging. Als uw zoon of dochter weer beter is en op school terugkomt, levert hij of zij bij de unitassistent in de daarvoor bestemde brievenbus (tegenover de receptie). Wanneer uw kind op school ziek wordt, dan meldt hij of zij zich af bij de unitassistent en levert bij terugkeer op school een verzuimformulier in. Wij nemen altijd contact op met u als uw kind ziek naar huis gaat. Uw zoon of dochter moet even bellen als hij of zij thuis is aangekomen.

Een leerling bezoekt de arts, tandarts of orthodontist zo veel mogelijk buiten de lesuren. Als het toch onder de les is dan vullen ouders minimaal twee dagen voor de afspraak het verzuimformulier in. Dit formulier levert uw kind in bij de unitassistent. Voorkom dat uw kind toetsen of aangekondigde schriftelijke overhoringen mist. Gebeurt dat toch, dan maakt uw kind zelf een afspraak om die toets in te halen.

Wanneer uw kind lesstof gemist heeft dan vraagt hij of zij zelf aan de docent welk werk er nog gedaan moet worden. Samen maken de docent en uw kind afspraken over het inhalen van de lesstof.

De vezuimcoördinator neemt maatregelen als uw kind zonder geldige reden afwezig was.

Verlof aanvragen

Als u voor uw kind vrij wilt vragen voor één of meer dagen, dient u dit per mail aan te vragen bij de unileider. Uw kind is leerplichtig, de wet bepaalt wanneer verlof is toegestaan.

Informatie
Regelgeving extra verlofdagen

Spijbelen en te laat komen

Als uw kind het eerste uur te laat is, moet hij of zij zich meteen melden bij de receptie. Zonder geldig excuus meldt uw zoon of dochter zich de volgende dag om 8.00 uur. Is hij of zij te laat voor één van de overige lesuren dan zal de vakdocent van de betreffende les een te-laat-melding in Magister zetten. Ook dan moet de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur melden. Met de leerplichtambtenaar hebben we afgesproken dat we het melden als een leerling regelmatig spijbelt of meer dan 12 keer te laat is gekomen. Op het Leerpark is eens per zes weken de leerplichtambtenaar aanwezig. Hij of zij zal preventief spreken met leerlingen die een hoog ziekteverzuim hebben of meer dan 8 keer te laat gekomen zijn. U wordt hiervan achteraf op de hoogte gesteld.

Informatie
Verzuim Afsprakenkaart

Uit de les gestuurd

Als uw kind uit de les wordt gestuurd, meldt hij of zij zich bij de leerlingcoördinator. Aan het eind van het lesuur meldt uw kind zich bij de betreffende docent. De docent zoekt samen met uw kind naar een oplossing voor het ontstane probleem. Wordt het probleem niet opgelost, dan wordt de coach op de hoogte gebracht. Samen met de coach en leerlingcoördinator nemen we dan passende maatregelen.

Schorsing en verwijdering

Wanneer een leerling zich dusdanig gedraagt dat de veiligheid van het kind of de omgeving in gevaar is, of wanneer een leerling zich grensoverschrijdend gedraagt, dan treffen wij passende maatregelen. De wet op het voortgezet onderwijs schrijft voor welke regels hierbij gelden.

Protocol
Schorsing en verwijdering leerlingen