Begeleiding

Overdracht basisschool - middelbare school

Voordat uw kind start op onze school vindt er een persoonlijke overdracht plaats met de leerkracht van groep 8. We wisselen informatie uit om onze leerlingen op school zo goed mogelijk persoonlijk te begeleiden. De nieuwe coach van uw kind heeft deze informatie nodig en we gebruiken het digitale dossier dat we van de basisschool krijgen om te bepalen of uw kind extra begeleiding, aandacht of ondersteuning nodig heeft.

Nieuwe leerlingen

Als leerlingen uit groep 8 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is dit reuze spannend. Om dit proces te ondersteunen, starten we op het Leerpark het leerjaar met een aantal kennismakingsactiviteiten. Uw kind leert andere kinderen goed kennen door samen allerlei leuke activiteiten te doen. Eenmaal op onze school voelt uw kind zich binnen de kortste keren thuis.

De coach als spil

De coach is dé persoonlijk begeleider van uw kind. Hij of zij houdt de schoolresultaten en het leerproces in de gaten, beantwoordt vragen van u of uw kind en signaleert problemen. Ook onderhoudt de coach contact met u en uw kind.
 Merkt u dat uw kind problemen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de coach. Hij of zij kan u of uw kind doorverwijzen naar een team van (vak)docenten, remedial teacher, ondersteuningscoördinator, counselor, leerjaarcoördinatoren, decaan, schoolpsycholoog en een orthopedagoog.

U krijgt aan het begin van het leerjaar te horen wie de coach van uw kind is.

Studiecoaching

Heeft uw kind moeite met het plannen, maken en leren van schoolwerk dan bieden wij studiecoaching. Studiecoaching is vrijwillig maar niet vrijblijvend  door begeleiders passend onderwijs (BPO). Uw kind kan zichzelf of door zijn of haar coach of een vakdocent worden opgegeven voor studiecoaching.                                

Tijdens dit moment krijgt uw kind in een rustige werksfeer hulp en training bij het plannen, samenvatten, structureren en zelfstandig werken. Uw kind werkt aan een persoonlijk plan van aanpak. Hij of zij werkt tijdens de studiecoaching zo veel mogelijk zelf. De aanwezige ondersteuner kan evt. tips geven, overhoren en ondersteunen bij het maken van opdrachten.         

We houden de voortgang in de gaten en bespreken dit met uw kind. Na één periode volgt er een evaluatie: kan uw kind het voortaan zelf of is het nodig om nog even door te gaan?

Studiebegeleiding onderbouw

Studiebegeleiding wordt gegeven aan uw kind indien er achterstanden zijn ontstaan of als uw kind aangeeft dat ze extra uitleg willen voor een vak. Studiebegeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voorwaarden om voor studiebegeleiding in aanmerking te komen: - actieve werk- en leerhouding (tijdens de les let uw kind goed op en stelt ook al vragen)- materialen zijn tijdens de les aanwezig- huiswerk is op orde. De studiebegeleiding in de onderbouw wordt verzorgd door de vakdocenten. Er wordt gezocht naar een moment in het lesrooster van de leerling en de docent.         

Studiebegeleiding bovenbouw

Studiebegeleiding wordt, net als in de onderbouw, gegeven aan uw kind indien er achterstanden zijn ontstaan of als uw kind aangeeft dat ze extra uitleg willen voor een vak. Dit start na periode 1. Studiebegeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voorwaarden om voor studiebegeleiding in aanmerking te komen:- actieve werk- en leerhouding (tijdens de les let uw kind goed op en stelt ook al vragen)- materialen zijn tijdens de les aanwezig- huiswerk is op orde.  Tijdens leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen worden de vorderingen van de studiebegeleiding (onderbouw & bovenbouw) besproken en wordt er bepaald of er voortgang van de studiebegeleiding zal plaatsvinden of dat het wordt beëindigd.

Keuzebegeleiding (LOB)

Eén van de belangrijkste dingen die uw kind leert op school is, waar hij of zij goed in is, waar hij of zij gelukkig van wordt en wat hij of zij voor ambities heeft. Uw kind gaat keuzes maken voor de toekomst: in welke vakken doe ik straks examen, welke vervolgopleiding vind ik leuk en wat is haalbaar voor mij? Wij helpen met het maken van die keuzes. In alle leerjaren krijgt uw kind lessen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), om te helpen met het kiezen van een vervolgopleiding. De coach en de decaan helpen hierbij. Met een diploma vmbo-basis/-kader/gemengde leerweg stroomt uw kind in op niveau 2 tot en met 4 van het mbo.
Het LOB gesprek, met leerling ouders en coach, vindt twee keer per schooljaar plaats. Het gesprek wordt door de leerling samen met de coach voorbereid. De ouders worden door de coach uitgenodigd voor een LOB gesprek.

Begeleiding topsporters en creatieve talenten

Leerlingen met bijzondere talenten op muziek-, theater- en sportgebied bieden we extra begeleiding waar dit mogelijk is.

Examentraining

Onze leerlingen volgen examentrainingen voor verschillende vakken. We besteden aandacht aan omgaan met examenstress en we leren uw kind al dat leerwerk voor de verschillende examens te plannen.

Remedial teaching, dyslexie en dyscalculie

Tijdens de eerste weken op school maken alle eerstejaarsleerlingen diverse tests. Op basis hiervan bekijken we of extra hulp van een remedial teacher nodig is. Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie dan komt hij of zij in aanmerking voor voorzieningen zoals remedial teaching, extra tijd bij proefwerken enzovoorts. Uw kind krijgt dan een eigen steunkaart, waarop staat van welke voorzieningen hij of zij gebruik kan maken.

Voor vragen omtrent dyslexie en dyscalculie kunnen u en uw kind bij de dyslexiebegeleider terecht. Als het nodig is, betrekken we hier de schoolpsycholoog of orthopedagoog bij.

Sociaal-emotionele begeleiding

Tijdens de middelbare schooltijd komt uw kind in de puberteit. De veranderingen die daar bij horen, kunnen voor moeilijkheden zorgen. Meestal, maar niet altijd, merken we dit aan de prestaties van uw kind.

De coach kan veel opvangen met individuele gesprekken, maar vaak heeft een leerling met problemen meer tijd en deskundigheid nodig. De ondersteuningscoördinator is degene die ervoor zorgt dat een leerling met problemen de juiste zorg en begeleiding krijgt.

Als een leerling gedrag laat zien dat wij zorgelijk vinden, schakelt de coach de hulp in van het intern ondersteuningsteam. In dat team zitten de schoolpsycholoog, orthopedagoog en ondersteuningscoördinator, samen met de leerjaarcoördinator of de afdelingsleider. Dit team geeft advies over de begeleiding van de leerling.

De counselor is er voor leerlingen die graag met iemand willen spreken over een probleem op school of thuis. Wat een counselor met een leerling bespreekt, is in principe vertrouwelijk. Als er toch iemand anders bij het probleem betrokken wordt, gebeurt dit in overleg.

Hulp van buiten de school

Wanneer uw kind extra hulp of begeleiding nodig heeft, kan het zijn dat wij niet de kennis in huis hebben om dit aan te bieden. Wij schakelen dan in overleg met u als ouders het Zorg Advies Team in (flexZAT) in. Het flexZAT is flexibel ingericht. Dat wil zeggen dat we voor iedere individuele leerling bekijken wie er aan het gesprek deelnemen. Soms sluit ook GO!voor jeugd, de leerplichtambtenaar of schoolagent aan. Het team adviseert over de externe hulp die we kunnen inschakelen.

Wij zorgen ervoor dat u altijd betrokken bent bij de begeleiding van uw kind. U bent bij de besprekingen met het flexZAT aanwezig.

De orthopedagoog van het samenwerkingsverband regio Midden-Holland en Rijnstreek is een vaste deelnemer aan de gesprekken met het flexZat.

Groepsactiviteiten

Voor regelmatig voorkomende problemen zijn er verschillende groepsactiviteiten:

  • Training van de sociale vaardigheden (alleen voor onderbouwleerlingen).
  • Beter omgaan met faalangst (BOF).
  • Steungroep Rouw en Verlies (hulp bij het verwerken van een overlijden binnen het gezin).
  • Weerbaarheidstraining (gebaseerd op de training ‘Rots en Water’).
  • ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Pesten

Gepest worden is één van de vervelendste dingen die een kind kan overkomen op school. Door het jaar heen besteedt de coach van uw kind daarom verschillende keren aandacht aan het goed omgaan met elkaar. In de onderbouw gebruiken we hiervoor de lesmethode Verbinding.

Het liefst voorkomen we pesten. Maar wanneer het toch gebeurt dat uw kind gepest wordt, is het aan de coach om dit te signaleren. U of uw kind kunnen hem of haar hier altijd over aanspreken. De coach neemt het voortouw om het pesten te stoppen. We volgen daarbij het pestprotocol en gebruiken ‘No Blame’, een methode met als doel het voorkomen en stoppen van pestgedrag.

Elke klas stelt een pestcontract op en ondertekent dit. De coach neemt de tijd om de klas als geheel of om individuele leerlingen aan te spreken op hun gedrag. We besteden ook aandacht aan pestgedrag op sociale media en stellen regels op voor het gebruik van je mobiele telefoon en de iPad op school.

Gezondheid en school

In onze lessen besteden we aandacht aan thema’s als gezondheid, genotsmiddelen en persoonlijke verzorging. Daarnaast zijn we vooral op een actieve manier met gezondheid bezig. In de onderbouw krijgen al onze leerlingen minstens vier uur in de week beweging. In workshops maakt uw kind kennis met allerlei verschillende sporten en als het mooi weer is, sporten we zo veel mogelijk buiten. 

Schoolcateraar van Leeuwen biedt in onze schoolkantine gezonde voeding aan. We laten zien dat gezond ook hartstikke lekker is.

Wij zijn een rookvrije school. Ook op het schoolplein mag niet worden gerookt. Energydrank en alcohol zijn eveneens verboden.

Schoolagent

De schoolagent, Hans Keller, is de schoolagent van alle Groene Hart scholen. Hij komt regelmatig langs op school.
De schoolagent stelt zich aan het begin van elk schooljaar aan ouders en leerlingen voor. Wanneer er een vermoeden is van een strafbaar feit, dan is de schoolagent contactpersoon voor ouders. Ouders kunnen altijd zelf contact opnemen voor advies.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Alle leerlingen van de Groene Hart scholen vallen onder de zorg van de afdeling jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Als uw kind deelneemt aan een onderzoek van de JGZ op school, informeren we u daarover in een e-mail.

Kindermishandeling

Wij zijn verplicht om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. We gebruiken hiervoor het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een stappenplan dat gebruikt kan worden vanaf het eerste vermoeden van mishandeling tot een eventuele melding bij Veilig Thuis. CSG Groene Hart werkt met een eigen protocol, de Groene Hart meldcode. Op het Leerpark is een aandachtsfunctionaris opgeleid, die collega’s begeleidt bij het bespreken van signalen. Voor inzage van de meldcode kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

De school heeft een protocol ‘medicijnverstrekking en medisch handelen’. Denkt u dat dit voor uw kind belangrijk is, lees dan het protocol zorgvuldig door.
Protocol
Medisch handelen en medicijnverstrekking
Informatie
Informatie Jeugdgezondheidszorg En Cjg
Informatie
Hoe zit het met het puberbrein
Informatie
Pubers en gamen
Informatie
Riskante genotmiddelen